Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Internet System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach

System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach

​​​​ 

Tytuł projektu: System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach


Program / priorytet / działanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Opis projektu: W odpowiedzi na problem jakim jest brak skutecznego systemu wsparcia placówek edukacyjnych, Miasto Katowice przygotowało projekt, który miał na celu podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Katowicach, jako elementu wsparcia pracy tychże placówek. Poprzedzony rzetelną diagnozą szkół i przedszkoli system doskonalenia, był spójny z ich potrzebami i obejmował wsparcie w zakresie przeprowadzania procesu doskonalenia nauczycieli w oparciu o wybrane przez szkołę/przedszkole oferty doskonalenia. Ponadto, w ramach projektu zostały zainicjowane i prowadzone lokalne sieci współpracy i samokształcenia, które umożliwiły nauczycielom wymianę doświadczeń, zespołowe rozwiązywanie problemów edukacyjnych oraz przyczyniły się do upowszechniania dobrych praktyk w zakresie szeroko pojętej edukacji. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 38 szkół oraz 15 przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice. W ramach projektu wsparcie otrzymało 1386 nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w katowickich szkołach (1195 kobiet i 191 mężczyzn).

Okres realizacji projektu: sierpień 2013 – lipiec 2015

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to 1.122.063,00 zł. Dofinansowanie ze środków EFS pokryje 85% wszystkich kosztów; 15% to środki pochodzące z budżetu państwa.

Korzyści dla nauczycieli i dyrektorów wynikające z projektu

Projekt stanowił odpowiedź na zapotrzebowanie placówek oświatowych na możliwości doskonalenia zawodowego. Projekt zapewnił warsztaty, których tematyka była powiązana z potrzebami nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych oraz dał możliwość konsultowania się ze specjalistami z różnych dziedzin, nawiązania współpracy oraz zdobywania wiedzy i doświadczenia w zakresie:

- Metod i technik aktywizujących uczniów, elementów pedagogiki zabawy, sensomotoryki, technologii informacyjno-komunikacyjnej, neurodydaktyki,
- Nowoczesnych technik nauczania i uczenia się,
- Motywowania uczniów do nauki,
- Metod diagnozowania i wspomagania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, programów wspierania zdolności i pracy z dzieckiem zdolnym oraz metod pracy z dzieckiem z zaburzeniami i problemami w nauce, indywidualizacji pracy z uczniem,
- Kompetencji wychowawczych, efektywniejszej komunikacji i współpracy z uczniami i rodzicami – rodzic partnerem szkoły, sposobów radzenia sobie z konfliktami w grupie,
- Technik wywierania wpływu i rozmowy indywidualnej z uczniami, modelu właściwych zachowań uczniów,
- Przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, radzenia sobie ze stresem, ochroną głosu, organizacją własnej pracy, komunikacją, budowaniem wizerunku i autorytetu,
- Ewaluacji wewnętrznej: sformułowania celów ewaluacji, doboru metod badawczych, porządkowania i analizy danych,
- Tworzenia narzędzi badawczych: do diagnozowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności ucznia zdolnego, do badania środowiska dziecka, narzędzi do poznania systemu nagród i kar stosowanych przez rodziców,
- Tworzenia materiałów edukacyjnych i zamieszczania ich w sieci; przygotowania scenariuszy imprez i uroczystości; przygotowania publikacji dla rodziców tj.: Poradnik Rodzica kompetentnego, Krasnoludkowe wieści i ulotek dla rodziców: samodzielność i umiejętność poznawcza dzieci, System nagradzania dzieci,
- Przepisów prawa oświatowego, prawa rodzinnego, prawa autorskiego materiałów zamieszczanych w sieci,
- Metod promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Zadania zrealizowane w ramach projektu w 2013 roku

Sierpień 2013r.

- opracowano regulamin rekrutacji do udziału w projekcie dla szkół i nauczycieli;
- opracowano zasady naboru uczestników indywidualnych projektu z zachowaniem zasady równości płci;
- przeprowadzono rekrutację i wyłoniono, spośród nadesłanych zgłoszeń, 21 placówek oświatowych do realizacji projektu w tym: przedszkola i szkoły różnych typów;
- wyłoniono 5 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, z którymi następnie przeprowadzono spotkanie informacyjne i konsultacyjne;
- zorganizowano pierwsze spotkania i konferencje z dyrektorami wybranych placówek oświatowych.

Wrzesień 2013r.

- przeprowadzono nabór uczestników indywidualnych projektu z zachowaniem zasady równości płci;
- przeprowadzono procedurę kwalifikacyjną uczestników projektu. Do projektu zakwalifikowano 1 155 nauczycieli w tym 966 kobiet i 189 mężczyzn oraz 40 dyrektorów w tym 36 kobiet i 4 mężczyzn,
- zorganizowano spotkania SORE z dyrektorami i radami pedagogicznymi 20 jednostek, mających na celu przeprowadzenie rekrutacji uczestników indywidualnych, zapoznanie ich z projektem, diagnozę potrzeb oraz opracowanie Rocznych Planów Wspomagania.

Październik 2013r.

- wybrano obszary wsparcia dla 20 placówek oświatowych:
 •   Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 •   Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
 •   Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
 •   Rodzice są partnerami szkoły
 •   Praca z uczniem zdolnym
 •   Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się
 •   Nauczyciel 45+
 •   Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
 •   Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet
 •   Szkoła promuje wartość edukacji
 •   Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
 •   Wspieranie pracy wychowanków klas – bezpieczna szkoła
- zorganizowano szkolenia oraz warsztaty diagnostyczno – rozwojowe prowadzone przez SORE dla rad pedagogicznych;
- przeprowadzono uzupełniający nabór uczestników indywidualnych z zachowaniem zasady równości płci;
- podczas spotkań ustalono zasady współpracy, zakresy obowiązków oraz harmonogram działań koordynatorów sieci i SORE;
- na podstawie diagnozy potrzeb, oczekiwań placówek oświatowych, ustaleń z radami pedagogicznymi i SORE dokonano wyboru tematów sieci współpracy i samokształcenia:
 •   Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły;​
 •   Jak budować własny program nauczania;
 •   Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania – jak nie zanudzić na lekcjach języka polskiego?;
 •   Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet.

Listopad 2013r.
- zorganizowano warsztaty szkoleniowe dla rad pedagogicznych oraz diagnostyczno – rozwojowe prowadzone przez SORE;
- placówki oświatowe przekazały swoje uwagi  i oczekiwania dot.  prowadzonych szkoleń;
- określono zakres tematyczny spotkań warsztatowych i grupowych przygotowywanych przez SORE na ​grudzień 2013r.:
 •   System nagradzania i karania dzieci w wieku przedszkolnym – zwrócenie szczególnej uwagi na niebezpieczeństwo     stosowania kar w sposób nieumiejętny,
 •   Opracowanie scenariusza „Jasełek” na Dzień Otwarty dla Rodziców,
 •   Uściślenie sposobów podniesienia jakości pracy przedszkola w wybranych obszarach – poszukiwanie ciekawych rozwiązań,
 •   Ankieta kompetencji informatycznych/wstępna analiza wytworzonych materiałów 
- przygotowano tematykę spotkań oraz warsztatów na rok 2014r.;
- przeprowadzono badania opinii wśród nauczycieli odnośnie poziomu zaspokojenia potrzeb tematycznych w przeprowadzanych warsztatach.

Grudzień 2013r.

- przeprowadzono spotkania oraz warsztaty we współpracy ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji;
- opracowano zakres tematyczny warsztatów „Wykorzystanie i obsługa tablicy interaktywnej”;
- przygotowano pod względem merytorycznym spotkanie z siecią „czytelniczą” dot. polecanych książek, współpracy z instytucjami kultury, określenia preferencji czytelniczych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu w 2014 roku

Styczeń – maj 2014r.

- na bieżąco odbywała się realizacja Rocznych planów wspomagania w 20 placówkach, w tym w 12 szkołach i 8 przedszkolach,
- uczestnicy projektu, mieli możliwość udziału w konsultacjach indywidualnych z ekspertami,
- zorganizowano kolejne doskonalące i wspierające warsztaty oraz spotkania grupowe dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli,
- systematycznie odbywały się prowadzone przez SORE spotkania z nauczycielami służące wsparciu w rozwiązaniu bieżących trudności napotykanych podczas pracy w placówkach,
- przeprowadzono badania opinii uczestników projektu dot. poziomu zaspokojenia potrzeb w zakresie merytorycznym i tematycznym,
- na bieżąco monitorowane były postępy w realizacji Rocznych Planów Wspomagania w placówkach,
- odbywały się prowadzone przez ekspertów zewnętrznych spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia; tematyka spotkań dotyczyła omówienia aktów prawnych dotyczących podstawy programowej i programów nauczania oraz obowiązków dyrektora jako pracodawcy,
- koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia podejmowali działania na portalu ORE, tj: wyszukiwanie i zamieszczanie  materiałów dla uczestników, motywowanie  uczestników projektu do aktywności na platformie, przygotowanie materiałów dla uczestników sieci:  prawo oświatowe, nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty; nowe podręczniki, programy nauczania,
- opracowano wzory ankiet ewaluacyjnych, w zakresie szkoleń, prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych,
- specjalista ds. monitoringu i ewaluacji opracował dane z ankiet ewaluacyjnych po warsztatach i spotkaniach w ramach projektu.

Czerwiec  – wrzesień 2014

- zorganizowano kolejne warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz przedszkoli, jak również spotkania grupowe doskonalące i wspierające, prowadzone przez zewnętrznych ekspertów
- przeprowadzono konsultacje indywidualne nauczycieli i dyrektorów z ekspertami
- kodowano i opracowywano dane  z ankiet ewaluacyjnych po odbytych warsztatach i spotkaniach grupowych
- wypracowano rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym
- przygotowano materiały dla uczestników sieci tj. prawo oświatowe, nowelizacja Ustawy o systemie Oświaty
- analizowano materiały metodyczne zamieszczone na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz innych stron internetowych
- przygotowano sprawozdania z realizacji Rocznych Planów Wspomagania oraz roczne sprawozdania z pracy sieci współpracy i samokształcenia
- zdiagnozowano potrzeby placówek edukacyjnych  na potrzeby przygotowania Rocznych Planów Wspomagania
- przeprowadzono spotkania organizacyjne z dyrektorami i radami pedagogicznymi w placówkach, mające na celu zapoznanie się z projektem nauczycieli , którzy wezmą w nim udział w roku szkolnym 2014/2015
- koordynowano pracę na platformie internetowej – moderowano pracę przez koordynatorów sieci, opracowywano materiały, wspierano uczestników sieci współpracy i samokształcenia, dzielono się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami

Październik - grudzień 2014

- przeprowadzono rekrutację uczestników wybranych szkół i zespołów szkół oraz uzupełniającą rekrutację do sieci współpracy i samokształcenia     

-  kontynuowano istniejące oraz rozpoczęto realizację nowych Rocznych Planów Wspomagania i pracy sieci         

- opracowano wyniki ankiet, wniosków dla ekspertów, rekomendacji do dalszej pracy w obrębie danego obszaru tematycznego   

- zorganizowano warsztaty, doskonalące i wspierające spotkania grupowe   

- przygotowano wytyczne i wskazówki dla ekspertów i trenerów wskazanych do prowadzenia różnych form wspomagania w poszczególnych placówkach                             

 - analizowano materiały dot. kontroli procesów wychowawczych w szkole w ramach pracy sieci "Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły"               

- przygotowano cyklu zabaw z książką dla dzieci w ramach Targów Książki w Katowicach        

- przygotowano dane do części 2 Powiatowego programu Wspomagania Szkól i Przedszkoli w Katowicach 2014/2015

Styczeń - kwiecień 2015

- przeprowadzono rekrutację uzupełniającą do sieci, zweryfikowano osoby zaangażowane i niezaangażowane w pracę w sieci    

- w ramach sieci "Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania" podjęto działania związane z promocją czytelnictwa literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz przygotowano propozycje lektur na ferie dla dzieci i dorosłych     

- prowadzono działania na rzecz rekrutacji uzupełniającej do projektu                       

- przeprowadzono badania opinii nauczycieli i dyrektorów na temat poziomu zaspokojenia potrzeb w zakresie tematycznym i merytorycznym, przewidzianym dla poszczególnych form wspomagania               

- w ramach pracy sieci "Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania" przygotowano projekt przedszkolny "Wiosna z książką"  

- przygotowano szkolenia w ramach pracy sieci "Praca z nowoczesnymi technologiami TIK - bezpieczny Internet

Maj - lipiec 2015

-  przeprowadzono analizę możliwości kontynuacji pracy sieci międzyszkolnych na innej platformie internetowej po zakończeniu projektu                                                              

- dokonano analizy Rocznych planów Wspomagania oraz ankiet ewaluacyjnych w celu opracowania Powiatowego programu Wspomagania szkół i Przedszkoli                 

- opracowano Powiatowy Program wspierania szkól i Przedszkoli przy współpracy ze wszystkimi realizatorami projektu   

- zorganizowano w dniu 8 lipca 2015r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym  konferencję zamykającą projekt  


​​Podsumowanie

W związku z zakończeniem roku szkolnego 2013/2014, dobiegła końca realizacja projektu w 20 placówkach (12 szkół i 8 przedszkoli). Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji przygotowali sprawozdania z realizacji Rocznych Planów Wspomagania w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników projektu po zakończeniu realizacji Rocznych Planów Wspomagania wynika, że zdecydowana większość nauczycieli wysoko oceniła pod względem merytorycznym warsztaty, spotkania grupowe prowadzone przez ekspertów zewnętrznych oraz spotkania indywidualne. Nauczyciele pozytywnie ocenili przydatność przekazywanych na spotkaniach informacji oraz zadeklarowali, że będą wykorzystywać zdobyte umiejętności w pracy zawodowej. We wrześniu br. rozpoczęła się rekrutacja kolejnych placówek edukacyjnych, które będą uczestniczyć w projekcie w roku szkolnym 2014/2015. 


Produkty końcowe projektu:

- Powiatowy Program Wspomagania Szkół i Przedszkoli w Katowicach. Raport końcowy PPWSiP Katowice_WE_OW.pdf


​​ScenariuszeDzień Chlopca.docx
Dzień Mamy i Taty 1.doc
Dzień Mamy i Taty 2.doc
Dzień Marchewki.doc
Dzień otwarty w przedszkolu.doc
Jesienna dyskoteka.doc
Koszyczek wielkanocny.doc
Małe kotki lubią się bawic.doc
Muzyczne zabawy.docx
Piracka wyprawa po skarb.doc
Spotkanie z rodzicami.docx
Sprzątanie świata.doc
Światowy Dzień Kota.doc
Święto dyni.doc
Walentynki.doc
Wielkanoc.docx
Wiosna dookola.docx
Z mamą na łące.odt
Zabawy na niepogodę.odt
Zajęcia muzyczne.docx
Zebrania z rodzicami 1.doc
Zebrania z rodzicami 2.doc
​Bajka terapeutycznaBajka.docx
​Biuletyn - Mamo, tato chcę być samodzielny!Biuletyn 1.pub
​Biuletyn - Odpowiedzialny wybór zabawek rozwijających inteligencje Twojego dzieckaBiuletyn 2.pub
​BroszurkaBroszurka.doc
​Poradnik kompetentnego rodzicaPoradnik.pdf
​Wyniki przeprowadzonego wywiadu z dzieckiemWyniki.doc

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice