Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Strategia Rozwoju Miasta raport z konsultacji

Strategia Rozwoju Miasta raport z konsultacji

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z konsultacji społecznych dla aktualizacji dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2020". 


Strategia Rozwoju Miasta jest najważniejszym dokumentem długofalowego planowania, określającym główne cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania zewnętrze jak i wewnętrzne, Miasto Katowice przystąpiło do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2020. Nowy dokument określi wizję rozwoju, cele i kierunki działań oraz strategiczne przedsięwzięcia w perspektywie do 2030 roku. 


Wstępnym etapem aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta było opracowanie dokumentów: „Stopień realizacji i aktualności Strategii rozwoju miasta Katowice 2020" oraz „Raportu o stanie miasta Katowice 2013".


W ramach dotychczasowych prac aktualizacyjnych w IV kwartale 2014 r. przeprowadzono cykl spotkań warsztatowych prowadzonych przez Zespół Metodyczno - Projektowy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta Katowice, których głównym celem było wypracowanie rozwiązań i rekomendacji, do uwzględnienia w zaktualizowanym dokumencie. Opis działań znajduje się TUTAJ .   Kolejnym etapem prac nad aktualizowanym dokumentem były konsultacje społeczne z mieszkańcami, które uruchomione zostały zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 132/2015 z dn. 20 marca 2015 r. Informacje na temat procesu konsultacyjnego dostępne są TUTAJ .  


W połowie maja 2015 r. projekt dokumentu został przekazany do konsultacji wydziałom urzędu miasta. W okresie dwóch miesięcy odbyły się 3 spotkania z przedstawicielami komórek urzędu mające na celu opracowanie systemu wdrażania, monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta. W październiku miasto zwróciło się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ uzgodniła  brak potrzeby przeprowadzenia SOOŚ.


W listopadzie projekt dokumentu został przedstawiony Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego w Katowicach i został przez nią pozytywnie zaopiniowany. Ponadto w dniach  13 – 27 listopada projekt uchwały został udostępniony na Platformie Konsultacji Społecznych, ze zgłoszonymi uwagami na forum można zapoznać się TUTAJ .  W dniu 8 grudnia 2015 r. projekt dokumentu został zaprezentowany Radnym Rady Miasta, a jako projekt uchwały będzie przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady 17 grudnia 2015 r.raport

załącznik 1 i 2 do raportu

załącznik nr 3 do raportu

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice