logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja 
zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich ​ w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego/ Poddziałanie: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Opis projektu: Celem projektu jest: modernizacja, rozbudowa i doposażenia, przebudowa i remont sal do praktycznej nauki zawodu i stanowisk egzaminacyjnych, rozbudowa i modernizacja infrastruktury do praktycznej nauki zawodu w tym klasopracowni zawodowych, stworzenie i wyposażenie stanowisk egza​minacyjnych zakup nowoczesnego sprzętu do nauczania praktycznej nauki zawodu w tym sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach.  

Okres realizacji projektu: III kw. 2017r. - IV kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 144 125,00 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi  755 805,49 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi 388 319,51zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.