EFS z flagą - strona.jpg


Tytuł projektu: Sos_2 Szkolenia otwartych szans


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów / Poddziałanie: 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
 
Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie w okresie od 04.03.2019r. do 30.10.2020r. zdolności do zatrudnienia wśród 48 uczennic i uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (Technikum nr 17) poprzez realizację staży u pracodawców, kursów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla 12
nauczycieli Śl.TZN w tym dla 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 6 nauczycieli języków obcych zawodowych oraz adaptację pomieszczenia do potrzeb pracowni komunikacji w języku obcym.
 
Okres realizacji projektu: I kw. 2019r. - IV kw. 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 747.747,50zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 710.360,12zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 10%). Wkład własny Miasta wynosi 5% całkowitej wartości projektu.
 
Stan realizacji: Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymał dofinansowanie.