​​

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Tytuł projektu: SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego
w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego: Miasto Katowice

​​​
Źródło finansowania: EFRR, RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.
Projekt będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

Koszt całkowity/ dofinansowanie/ wkład własny miasta:

16 249 181,94 zł/11 133 909,58 zł/ 5 115 272,36 zł

Opis projektu: Projekt obejmował budowę infrastruktury teleinformatycznej na obszarze miasta Katowice. Celem ogólnym projektu był rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i UE. Projekt realizowany był na terenie Miasta Katowice i stanowił element projektu SilesiaNet w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu były komplementarne w stosunku do działań realizowanych w innych gminach Subregionu, biorących udział w projekcie.

Okres realizacji: styczeń 2013 - luty 2014

Stan realizacji: zakończony.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013