Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora

Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora

Tytuł projektu:
Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)
Priorytet: FESL.07.00-Fundusze Europejskie dla społeczeństwa
Działanie: FESL.07.04-Usługi społeczne

Cel i opis projektu:
Celem projektu jest rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób w wieku senioralnym poprzez utworzenie sieci nowo powstałych 16 Klubów Seniora - działających i zlokalizowanych na terenie całego miasta Katowice, co pozwoli zwiększyć dostępność do tego rodzaju formy wsparcia, a w efekcie wzmocni aktywność i uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym oraz będzie przeciwdziałać ich osamotnieniu i marginalizacji. 

Grupą docelową jest 320 osób w wieku 60+ (220K/100M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym z powodu wieku, stanu zdrowia czy niepełnosprawności oraz ich otoczenie.

Oferta Klubów Seniora będzie różnorodna a proponowane zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości osób starszych. Każda z nowo powstałych grup Klubu Seniora będzie działała min. 2 razy w tygodniu, przez śr. 8 godzin tygodniowo i będzie oferowała zajęcia edukacyjne, wspierające, rozwijające umiejętności i indywidualne zainteresowania poprzez organizację warsztatów, spotkań, jednodniowych wyjazdów, wyjść do instytucji kultury w ramach:
- „SmartSenior”, edukacji w zakresie obsługi komputera, smartfona i sieci Internet obejmującej naukę korzystania z komputera i zasobów sieci, przełamywanie barier związanych z korzystaniem z nowych technologii oraz naukę bezpiecznego poruszania się w sieci,
- „Na zdrowie”, edukacji z tematyki prawnej, zdrowotnej, psychologicznej, dietetycznej itp. w zależności od potrzeb i zainteresowań uczestników,
- „Senior w podróży” - śladami natury i kultury, poprzez uczestnictwo w jednodniowych wyjazdach integracyjno-edukacyjnych ,
- „Senior w ruchu”, zajęcia o charakterze rekreacyjno-sportowym, przy czym rodzaj zajęć sportowych będzie dostosowany do potrzeb uczestników (np. nordic walking, gimnastyka korekcyjna, joga),
- „Senior w działaniu” – spotkania z zakresu rozwoju osobistego oraz rozwijające
pasje i zainteresowania uczestników np. spotkanie dot. bezpieczeństwa, aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego itp., w zależności od sygnalizowanych przez uczestników potrzeb.

Nad działalnością Klubów Seniora czuwać będą osoby prowadzące grupy - będą one stanowić bezpośrednie wsparcie dla uczestników zajęć klubowych oraz realizować merytoryczne założenia projektu.

Okres realizacji projektu:
01.06.2024r. do 31.12.2026r.

Wartość projektu / dofinansowanie:
Całkowita wartość: 3 929 872,00 zł 
w tym:
dofinansowanie z UE 85%: 3 340 391,20 zł
dofinansowanie z BP 10%: 392 987,20 zł
wkład własny 5%: 196 493,60 zł

Stan realizacji:
Projekt w trakcie oceny.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice