Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet SOS_3 Szkolenia otwartych szans

SOS_3 Szkolenia otwartych szans

EFS z flagą - strona.jpg

Tytuł projektu: SOS_3 Szkolenia otwartych szans

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów/ Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród min. 60 uczennic i uczniów (50M, 10K) Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (Technikum nr 17) poprzez realizację staży u pracodawców, kursów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, rozwijanie kompetencji kluczowych, a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych poprzez doposażenie laboratoriów, pracowni oraz sal lekcyjnych i realizację doskonalenia zawodowego dla 10 nauczycieli (7M, 3K) Śl.TZN przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, w tym dla 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych (5M, 1K).

Okres realizacji projektu: IV kw. 2020r. - IV kw. 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1.135.327,50 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 1.078.561,12 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 10%). Wkład własny Miasta wynosi 5% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice