Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy

Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy

EFRR Logotyp.jpg


Tytuł projektu: „Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy”


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / Poddziałanie 10.2.5. Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zapewnienie 24 tymczasowych mieszkań o charakterze socjalnym łącznie dla 54 obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w terminie od dnia 24.02.22 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie prac remontowych w lokalach, zakup niezbędnego wyposażenia oraz działania promocyjne. Po ustaniu potrzeby pomocy obywatelom Ukrainy, przedmiotowe mieszkania stanowiące zasób Miasta będą przeznaczone na najem socjalny dla mieszkańców Katowic.

Okres rzeczowej realizacji projektu: II kw. 2023 r. – IV kw. 2023 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi: 3 477 425,00 zł. (w tym kwota dofinansowania z EFRR wynosi: 3 477 425,00 zł tj. 100 % kosztów kwalifikowalnych).

Stan realizacji: projekt wybrany do dofinansowania.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice