Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach

Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach

efrr z flagą pl.png

Tytuł projektu: Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach
 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X.  Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT​
 
Opis projektu:  Projekt obejmuje rewitalizację terenu Placu Londzina. W ramach inwestycji planuje się przystosowanie terenu pod organizację imprez plenerowych, modernizację ścieżki oraz stworzenie stref dostosowane do różnych grup wiekowych. Planuje się trzy wejścia do parku: główne na osi historycznego założenia parkowego, północono - wschodnie od strony Gliwickiej, przy przystanku autobusowym oraz wschodnie, od strony budynków mieszkalnych. Oś historyczna będzie pełniła funkcję edukacyjną. Planuje się umiejscowienie tablic edukacyjnych wzdłuż ścieżki o tematyce historycznej. Istniejący pomnik zostanie przesunięty. Na zakończeniu osi utworzona zostanie strefa rodzinna- plac zabaw oraz miejsce organizacji imprez plenerowych. Od strony wschodniej planuje się ścieżkę wzdłuż parku, z elementami siłowni, stolikami do szachów zakończoną strefą ogródków sąsiedzkich - ścieżka dedykowana jest osobom starszym. Na terenie parku planuje się nasadzenia izolujące od hałasu oraz podkreślające istniejący starodrzew.​
 
Okres realizacji projektu: I kw 2017r. - IV kw 2019r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 408 868,72 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 1 197 538,41 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 140 886,87 zł (10% kosztów kwalifikowalnych) a budżet miasta Katowice wynosi 70 443,44 zł.
 
Stan realizacji: Projekt zakończony.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice