EFS kolor poziom.jpg

Projekt pn. Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.
 
Opis projektu: 
Celem projektu jest rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców Katowic poprzez realizację usługi asystenta rodziny, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz mieszkania treningowego. Projekt skierowany do co najmniej 112 osób (w tym 72 kobiet i 40 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie osób zagrożonych ubóstwem lub doświadczających wielokrotnego wykluczenia, w tym osób niepełnosprawnych w wieku od 18 r. życia, z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
 
Okres realizacji projektu: styczeń 2018r. - grudzień 2019r.
 

Wartość projektu / dofinansowanie: Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 011 965,64 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 924 914,83 (85%), z budżetu państwa wynosi 87 050,81 (10%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 58 395,06 zł.

Stan realizacji: Podpisana umowa na dofinansowanie projektu.