Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet REURIS-Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych

REURIS-Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych

reuris.jpg


Tytuł Projektu: REURIS-Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych


Celem głównym Programu dla Europy Środkowej (dawniej Interreg III b) było wzmocnienie spójności terytorialnej, wspieranie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej. Obszar współpracy obejmuje terytorium, bądź części terytorium ośmiu państw członkowskich UE oraz przygraniczny obszar zachodniej Ukrainy, w szczególności: Austrię, Czechy, Niemcy, Węgry, Włochy, Polskę, Słowację, Słowenię, Ukrainę.

Na program składały się 4 priorytety:
Priorytet 1 - Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej,
Priorytet 2 - Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru
Europy Środkowej,
Priorytet 3 - Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska,
Priorytet 4 - Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności miast
i regionów.

Czas realizacji projektu: wrzesień 2008 r.- sierpień 2012 r. Całkowity koszt projektu to 3.385.934,28 EURO
Koszt Miasta Katowice to 369 201,28 EURO, w tym:
- wkład własny w wysokości 15 %, tj. 55 380,19 EURO
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85 %, tj. 313 821,09 EURO

W projekcie uczestniczyło 8 partnerów reprezentujących 6 regionów w trzech państwach: Polska (Katowice, Bydgoszcz), Republika Czeska (Pilzno, Brno), Niemcy (Stuttgart, Lipsk). GIG był koordynatorem całości projektu, Uniwersytet w Lipsku– partnerem odpowiedzialnym za propagowanie wyników. Pozostali partnerzy byli dysponentami 6 terenów nadrzecznych.

Po raz pierwszy w Środkowej Europie podjęta została próba stworzenia, we współpracy transnarodowej, pełnego zestawu zasad rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych
i zilustrowania tych zasad poprzez praktyczne wdrożenie.

Każdy z partnerów wniósł do projektu swoje dotychczasowe doświadczenia, specyfikę swojego terenu jak również wiedzę ekspercką i techniczno- inżynierską.

Istotą Projektu REURIS było wdrożenie strategii i działań nakierowanych na rewitalizację miejskich przestrzeni nadrzecznych (odtworzenie zasobów przyrodniczych i elementów dziedzictwa kulturowego) i na zrównoważone gospodarowanie zrewitalizowaną przestrzenią.

Do celów ogólnych projektu zaliczyć można m.in.:
Wypracowanie i przetestowanie strategicznego podejścia do rewitalizacji przestrzeni nadrzecznych, uwzględniającego zarówno specyfikę miast i regionów, jak elementy wspólne.
Transfer wiedzy i know-how w zakresie pro-przyrodniczego zagospodarowania miejskich przestrzeni nadrzecznych.

Projekt obejmował równoległe akcje pilotażowe, po jednej w każdym regionie. Celem akcji pilotażowych było zademonstrowanie przejścia od strategii do praktyki rewitalizacji, przy uwzględnieniu zarówno wspólnych reguł postępowania,
jak specyfiki rozwiązań zależnych zarówno od danego regionu, jak i obiektu.

W przypadku Miasta Katowice Projekt REURIS miał na celu stworzenie zaakceptowanej społecznie koncepcji i programu urządzenia przyjaznej przestrzeni nadrzecznej wzdłuż doliny Ślepiotki na nie użytkowanych gruntach, na odcinku od ul. Jankego w Ochojcu do ul. Śląskiej w Ligocie. Wykonanie wdrożenia pilotażowego zrealizowane zostało w wybranym miejscu na gruntach będących własnością miasta.

Korzyści z realizacji projektu to głównie doświadczenie we wspieraniu i koordynacji działań dla porządkowania przestrzeni na terenach zurbanizowanych, dotkniętych działaniem przemysłu i górnictwa. Korzyść dla Katowic jest jeszcze bardziej namacalna: nakłady poniesione przez tych partnerów dotyczą głownie inwestycji – wykonanie konkretnych prac w dolinach rzecznych, skutkujących rozwiązaniem konkretnych problemów.

Wdrożone rozwiązania sprzyjają podniesieniu konkurencyjności całego regionu. Kształtowanie ładu przestrzennego, ogólne podniesienie jakości środowiska, a także zmniejszenie negatywnych skutków lokalnych powodzi doprowadziło do ogólnego zwiększenia funkcjonalności przestrzeni miejskich. Ostatecznym rezultatem jest zwiększenie atrakcyjności przyległych terenów dla mieszkańców i dla inwestorów. Jeżeli zaproponowane rozwiązania upowszechnią się w regionie, rezultaty projektu przełożą się na zrównoważony rozwój społeczno- gospodarczy. 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice