Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Przebudowa ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu

Przebudowa ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu

​​​​


Regionalny Prog​ram Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
 
 
Tytuł projektu: „Przebudowa ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach –Zawodziu”


Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet Priorytet VII Transport Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice: 
11 512 728,80 PLN/ 7 285 328,40 PLN/ 4 227 400,40  PLN​

Opis projektu:  Projekt polegał na przebudowie ulicy 1 Maja od skrzyżowania z ulicą Staszica do pętli tramwajowej w dzielnicy Zawodzie w Katowicach i obejmował: 

• ulicę wraz z chodnikami, ścieżką rowerową i wjazdami, miejscami postojowymi, zatokami autobusowymi; 
• kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi; 
• oświetlenie uliczne; 
• sieć teletechniczną; 
• zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym rozwiązaniem zgodnie z otrzymanymi warunkami i uzgodnieniami; 
• nowe nasadzenia, elementy małej architektury; 
• docelową organizację ruchu i organizację ruchu na czas robót. 

Modernizacja ulicy 1 Maja polegał na przywróceniu pierwotnego przekroju poprzecznego poprzez wykonanie poszerzeń jezdni w miejscu istniejących peronów tramwajowych oraz zachowanie na całym odcinku szerokości pasa ruchu 6,25 m. Projekt zakładał wykonanie korekty przebiegu drogi, nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, ciągów pieszo-rowerowych, wjazdów, zatok autobusowych, miejsc postojowych. W zakresie mieściła się również przebudowa odwodnienia, oświetlenia i instalacji technicznej (zgodnie z uzgodnieniami branżowymi) oraz wykonanie przejazdu przez torowisko tramwajowe w ul. 1 Maja w rejonie ul. Marcinkowskiego. 

Okres realizacji: czerwiec 2014 – wrzesień 2015

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 
sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice