​​​​

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH FORMUŁY ZIT


1. Tytuł projektu: Sos_2 Szkolenia otwartych szans

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów / Poddziałanie: 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
 
Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie w okresie od 04.03.2019 do 30.10.2020r. zdolności do zatrudnienia wśród 48 uczennic i uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (Technikum nr 17) poprzez realizację staży u pracodawców, kursów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla 12
nauczycieli Śl.TZN w tym dla 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 6 nauczycieli języków obcych zawodowych oraz adaptację pomieszczenia do potrzeb pracowni komunikacji w języku obcym.
 
Okres realizacji projektu: I kw. 2019r. - IV kw. 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 749.188,10 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 711.728,69 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 10%). Wkład własny Miasta wynosi 5% całkowitej wartości projektu.
 
Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny merytorycznej.

2. Tytuł projektu: Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14
na potrzeby realizacji usług społecznościowych
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X.  Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych/ Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT​
 
Opis projektu:  Projekt polega na przebudowie,rozbudowie i kompleksowym remoncie pomieszczeń budynku komunalnego przy ul. Bednorza 14, a także przekształceniu jego części na cele działania centrum usług społecznościowych w dzielnicy Szopienice - Burowiec. Realizacja tych działań ściśle wynika z potrzeb projektów pn. „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego" - I i II etap.
Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznościowych w szczególności dla osób w wieku senioralnym wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społ. poprzez przystosowanie ww. budynku na cele działania Centrum Usług Społecznościowych.
 
Okres realizacji projektu: III kw. 2017r.– I kw. 2019r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 946 432,00 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 549 937,33 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 64 698,51 zł (10% kosztów kwalifikowalnych) a budżet miasta Katowice wynosi 331 796,16 zł.
 
Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny.

3. Tytuł projektu: Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego/ Poddziałanie: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Opis projektu: Realizacja inwestycji wynika bezpośrednio z potrzeb projektu „SOS_2 Szkolenia Otwartych Szans”, planowanego do realizacji przez Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dzięki uzupełnianiu się projektów możliwe będzie maksymalne wykorzystanie powstałej infrastruktury w celu zwiększenia kompetencji uczniów.

W ramach projektu planuje się wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię komunikacji w języku obcym oraz sterowników PLC i WS13 (część przeznaczona pod montaż maszyn): otynkowanie i malowanie ścian, wykonanie posadzki, obudowanie instalacji płytami g-k, wykonanie ścian działowych, remont parapetów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej, wykonanie sufitów, przebudowa części instalacji elektrycznej, a także zakup 3 urządzeń sterowanych numerycznie z wyposażeniem (frezarka CNC szt. 2 i tokarka CNC szt. 1) oraz 8 maszyn konwencjonalnych z wyposażeniem (4 tokarki i 4 frezarki).

Okres realizacji projektu: I kwartał 2019 r. - III kwartał 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 463 700,00 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 1 011 500,00 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi 452 200,00 zł.

Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU

1. Tytuł projektu: Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy/ Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu/ Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.
 
Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (36K,34M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP Katowicach jako bezrobotni, należących co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu uczestnikom projektu zostanie zaoferowane wsparcie w zakresie identyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo zawodowe lub doradztwo zawodowe. Ponadto, uczestnicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze staży zawodowych lub prac interwencyjnych.
Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice będzie Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
   
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 672 022,50 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 638 421,37 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny wynosi 5% całkowitej wartości projektu i zostanie wniesiony ze środków Funduszu Pracy przez Realizatora Projektu.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

 PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH POIŚ

1. Tytuł projektu: Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich w Katowicach


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/ Priorytet II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu/ Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Opis projektu: W ramach realizacji projektu planuje się:
 • odnowienie części skwerów znajdujących się na terenie miasta Katowice,
 • odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej na obszarach, na których występuje zieleń nieurządzona podatna na ekspansję gatunków inwazyjnych,
 • odnowienie zieleni przyulicznej,
 • rewaloryzację terenów zieleni poprzez wymianę i/lub dosadzenie roślinności bardziej odpornej na istniejące warunki miejskie, w szczególności odporne na suszę glebową oraz na miejskie zanieczyszczenia powietrza.
Projekt realizowany będzie w 15 różnych lokalizacjach na terenie Katowic.

Cele projektu to:
 • poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Miasta Katowice poprzez zahamowanie degradacji i spadku ilości terenów zielonych, ich odnowienie oraz  przywrócenie/utworzenie ich funkcji rekreacyjnych i wypoczynkowych,
 • zwiększenie ilości urządzonej powierzchni biologicznie czynnej na terenie miasta,
 • poprawa jakości powietrza na terenie miasta,
 • stworzenie przestrzeni zielonych przyjaznych i dostępnych mieszkańcom i wpływających na poprawę ich jakości życia,
 • stworzenie przestrzeni zielonych tworzących dogodne i atrakcyjne warunki do życia dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków,
 • zwiększenie złożoności szaty roślinnej na terenie miasta.
Okres realizacji projektu: IV kw. 2017 r. – IV kw. 2018 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 937 135,71 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 648 638,19 zł, a budżet miasta Katowice wynosi 288 497,52 zł.
 
Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.
 

2. Tytuł projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś.Tysiąclecia i Koszutka


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/ Priorytet II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu/ Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest odnowienie zieleni na skwerach i zieleńcach osiedlowych w dzielnicach Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka.

Cele projektu to:
 • kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów skwerów i zieleńców osiedlowych w rejonie dzielnic objętych projektem,
 • podniesienie walorów użytkowych i przestrzennych oraz stworzenie sprzyjających warunków dla realizowania aktywności rekreacyjnej mieszkańców Katowic,
 • podjęcie działań w celu przezwyciężenia kryzysu w sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz środowiskowej,
 • zahamowanie spadku terenów zielonych w mieście poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni oraz terenów biologicznie czynnych,
 • poprawa jakości środowiska Katowic,
 • rozwój społeczno-gospodarczy obszarów objętych projektem.
Okres realizacji projektu: II kw. 2018 r. – IV kw. 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 2 026 430,26 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 947 206,00 zł, budżet miasta Katowice wynosi 1 079 224,26 zł.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.