​​​​

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH FORMUŁY ZIT1. Tytuł projektu: Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a i 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a i 17b w Katowicach na potrzeby Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, roboty budowlane związane z rewitalizacją i termomodernizacją budynku, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski oraz promocję projektu.
Celem projektu jest wspieranie działań na rzecz podnoszenia aktywizacji zawodowej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu, a także na rzecz rozwoju przedsiębiorczości opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego. 
 
Okres realizacji projektu: IV kw. 2016 r. – IV kw. 2018 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 5 946 684,87 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 4 053 089,39 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 1 893 595,48 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

2. Tytuł projektu: Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna / Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego / Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej hali warsztatowo-dydaktycznej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym przy Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach. Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu, nadzór autorski i inwestorski oraz promocję projektu. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z konieczności realizacji projektu nadrzędnego, zaplanowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach podziałania 11.2.1 RPO WSL 2014-2020, pn. „KCEZ stawia na zawodowstwo".

Celem realizowanej inwestycji jest stworzenie warunków do nabycia i uzupełnienia praktycznych umiejętności, kwalifikacji zawodowych w celu dostosowania ich do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce.

Okres realizacji projektu: III kw. 2017 r. – IV kw. 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 3 831 116,98 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 2 432 113,80 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 1 399 003,18 zł.

Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

3. Tytuł projektu: Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X.  Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT​
 
Opis projektu:  Projekt obejmuje rewitalizację terenu Placu Londzina. W ramach inwestycji planuje się przystosowanie terenu pod organizację imprez plenerowych, modernizację ścieżki oraz stworzenie stref dostosowane do różnych grup wiekowych. Planuje się trzy wejścia do parku: główne na osi historycznego założenia parkowego, północono - wschodnie od strony Gliwickiej, przy przystanku autobusowym oraz wschodnie, od strony budynków mieszkalnych. Oś historyczna będzie pełniła funkcję edukacyjną. Planuje się umiejscowienie tablic edukacyjnych wzdłuż ścieżki o tematyce historycznej. Istniejący pomnik zostanie przesunięty. Na zakończeniu osi utworzona zostanie strefa rodzinna- plac zabaw oraz miejsce organizacji imprez plenerowych. Od strony wschodniej planuje się ścieżkę wzdłuż parku, z elementami siłowni, stolikami do szachów zakończoną strefą ogródków sąsiedzkich - ścieżka dedykowana jest osobom starszym. Na terenie parku planuje się nasadzenia izolujące od hałasu oraz podkreślające istniejący starodrzew.​
 
Okres realizacji projektu: I kw 2017r. - IV kw 2019r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 408 868,72 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 1 197 538,41 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 140 886,87 zł (10% kosztów kwalifikowalnych) a budżet miasta Katowice wynosi 70 443,44 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU

1. Tytuł projektu: Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy/ Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu/ Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.
 
Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (36K,34M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP Katowicach jako bezrobotni, należących co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu uczestnikom projektu zostanie zaoferowane wsparcie w zakresie identyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo zawodowe lub doradztwo zawodowe. Ponadto, uczestnicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze staży zawodowych lub prac interwencyjnych.
Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice będzie Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.
   
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 672 022,50 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 638 421,37 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny wynosi 5% całkowitej wartości projektu i zostanie wniesiony ze środków Funduszu Pracy przez Realizatora Projektu.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

 PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH POIŚ

1. Tytuł projektu: Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich w Katowicach


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/ Priorytet II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu/ Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Opis projektu: W ramach realizacji projektu planuje się:
 • odnowienie części skwerów znajdujących się na terenie miasta Katowice,
 • odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej na obszarach, na których występuje zieleń nieurządzona podatna na ekspansję gatunków inwazyjnych,
 • odnowienie zieleni przyulicznej,
 • rewaloryzację terenów zieleni poprzez wymianę i/lub dosadzenie roślinności bardziej odpornej na istniejące warunki miejskie, w szczególności odporne na suszę glebową oraz na miejskie zanieczyszczenia powietrza.
Projekt realizowany będzie w 15 różnych lokalizacjach na terenie Katowic.

Cele projektu to:
 • poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Miasta Katowice poprzez zahamowanie degradacji i spadku ilości terenów zielonych, ich odnowienie oraz  przywrócenie/utworzenie ich funkcji rekreacyjnych i wypoczynkowych,
 • zwiększenie ilości urządzonej powierzchni biologicznie czynnej na terenie miasta,
 • poprawa jakości powietrza na terenie miasta,
 • stworzenie przestrzeni zielonych przyjaznych i dostępnych mieszkańcom i wpływających na poprawę ich jakości życia,
 • stworzenie przestrzeni zielonych tworzących dogodne i atrakcyjne warunki do życia dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków,
 • zwiększenie złożoności szaty roślinnej na terenie miasta.
Okres realizacji projektu: IV kw. 2017 r. – IV kw. 2018 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 937 135,71 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 648 638,19 zł, a budżet miasta Katowice wynosi 288 497,52 zł.
 
Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.
 

2. Tytuł projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś.Tysiąclecia i Koszutka


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/ Priorytet II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu/ Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest odnowienie zieleni na skwerach i zieleńcach osiedlowych w dzielnicach Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka.

Cele projektu to:
 • kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów skwerów i zieleńców osiedlowych w rejonie dzielnic objętych projektem,
 • podniesienie walorów użytkowych i przestrzennych oraz stworzenie sprzyjających warunków dla realizowania aktywności rekreacyjnej mieszkańców Katowic,
 • podjęcie działań w celu przezwyciężenia kryzysu w sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz środowiskowej,
 • zahamowanie spadku terenów zielonych w mieście poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni oraz terenów biologicznie czynnych,
 • poprawa jakości środowiska Katowic,
 • rozwój społeczno-gospodarczy obszarów objętych projektem.
Okres realizacji projektu: II kw. 2018 r. – IV kw. 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 2 026 430,26 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 947 206,00 zł, budżet miasta Katowice wynosi 1 079 224,26 zł.

Stan realizacji: Projekt złożony, w trakcie oceny.