​​​​

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH FORMUŁY ZIT


1. Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice – I etap. 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Katowice, tj. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a, a także dwóch budynków będących w trwałym zarządzie Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej: przy ul. Techników 5 (Internat) oraz przy ul. Techników 7.

Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację systemu grzewczego oraz termomodernizację ww. budynków.

Do ostatecznych beneficjentów projektu należy zaliczyć przede wszystkim uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i placówek objętych projektem, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji.

Okres realizacji projektu: II kw. 2014 r. – IV kw. 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 12.427.570,91 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5.892.292,33 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 6.535.278,58 zł.

Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

2. Tytuł projektu: Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Opis projektu: Projekt dotyczy termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii w przedmiotowym budynku. W konsekwencji jego realizacja umożliwi ograniczenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.
 
Okres realizacji projektu: IV kw. 2014 r. – IV kw. 2018 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 697.257,99 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 471.059,15 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 226.198,84 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

3. Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - II etap.
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
 
Opis projektu: Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji sześciu budynków użyteczności publicznej z terenu miasta Katowice, tj.: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Głogowskiej 23, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Świdnickiej 35a, Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oblatów 24, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka 19a.

Zakres projektu obejmuje następujące działania: prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i studium wykonalności oraz sporządzenie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych), prace termomodernizacyjne wraz z zastosowaniem instalacji OZE, nadzory (autorski, inżynier kontraktu) oraz promocję projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe).
 
Okres realizacji projektu: II kw. 2014 r. – IV kw. 2019 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7.616.646,09 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 3.351.036,31 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 4.265.609,78 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

4. Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - IV etap.
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Katowice: Miejskiego Przedszkola Nr 94 przy ul. Rataja 10, Miejskiego Przedszkola Nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, Miejskiego Przedszkola Nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b, V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 i Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11.

Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację systemu grzewczego oraz termomodernizację (wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, dachów i stropodachów) budynków użyteczności publicznej.
 
Okres realizacji projektu: II kw. 2014 r. – IV kw. 2019 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 10.735.724,50 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5.529.425,90 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 5.206.298,60 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

5. Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - VII etap.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Katowice, tj. Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Krzywoustego 7, Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1, Miejskiego Przedszkola nr 93 przy ul. Łętowskiego 24, Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21.
Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła i efektywne wykorzystanie energii cieplnej poprzez kompleksową termomodernizację sześciu budynków użyteczności publicznej z obszaru Miasta K-ce.
Do ostatecznych beneficjentów projektu należy zaliczyć przede wszystkim uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i placówek objętych projektem, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji.
 
Okres realizacji projektu: II kw. 2014 r. – IV kw. 2019 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 13.021.286,15 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 7.028.305,04 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 5.992.981,11 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

6. Tytuł projektu: Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a i 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a i 17b w Katowicach na potrzeby Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, roboty budowlane związane z rewitalizacją i termomodernizacją budynku, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski oraz promocję projektu.
Celem projektu jest wspieranie działań na rzecz podnoszenia aktywizacji zawodowej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu, a także na rzecz rozwoju przedsiębiorczości opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego. 
 
Okres realizacji projektu: IV kw. 2016 r. – IV kw. 2018 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 5 946 684,87 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 4 053 089,39 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 1 893 595,48 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

7. Tytuł projektu: Mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo - dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna / Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego / Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej hali warsztatowo-dydaktycznej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym przy Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach. Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu, nadzór autorski i inwestorski oraz promocję projektu. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z konieczności realizacji projektu nadrzędnego, zaplanowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach podziałania 11.2.1 RPO WSL 2014-2020, pn. „KCEZ stawia na zawodowstwo".

Celem realizowanej inwestycji jest stworzenie warunków do nabycia i uzupełnienia praktycznych umiejętności, kwalifikacji zawodowych w celu dostosowania ich do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce.

Okres realizacji projektu: III kw. 2017 r. – IV kw. 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 3 831 116,98 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 2 432 113,80 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 1 399 003,18 zł.

Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

8. Tytuł projektu: Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie / Poddziałanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja zintegrowanego systemu zarządzania transportem w Katowicach pod nazwą „Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" (ITS). Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, prace związane z modernizacją infrastruktury na skrzyżowaniach, adaptacją pomieszczeń na Centrum Sterowania Ruchem oraz Systemem Centralnym i systemem monitoringu, a także nadzór nad projektem i działania promocyjne.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie Katowic. Przedmiotowy system będzie funkcjonował na terenie Miasta Katowice na wybranych ciągach ulic i skrzyżowaniach. Projekt realizowany będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Okres realizacji projektu: II kw. 2017 r. – II kw. 2020 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 56 467 105,54 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 47 840 214,73 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 8 626 890,81 zł.

Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

9. Tytuł projektu: Rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X.  Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT​
 
Opis projektu:  Projekt obejmuje rewitalizację terenu Placu Londzina. W ramach inwestycji planuje się przystosowanie terenu pod organizację imprez plenerowych, modernizację ścieżki oraz stworzenie stref dostosowane do różnych grup wiekowych. Planuje się trzy wejścia do parku: główne na osi historycznego założenia parkowego, północono - wschodnie od strony Gliwickiej, przy przystanku autobusowym oraz wschodnie, od strony budynków mieszkalnych. Oś historyczna będzie pełniła funkcję edukacyjną. Planuje się umiejscowienie tablic edukacyjnych wzdłuż ścieżki o tematyce historycznej. Istniejący pomnik zostanie przesunięty. Na zakończeniu osi utworzona zostanie strefa rodzinna- plac zabaw oraz miejsce organizacji imprez plenerowych. Od strony wschodniej planuje się ścieżkę wzdłuż parku, z elementami siłowni, stolikami do szachów zakończoną strefą ogródków sąsiedzkich - ścieżka dedykowana jest osobom starszym. Na terenie parku planuje się nasadzenia izolujące od hałasu oraz podkreślające istniejący starodrzew.​
 
Okres realizacji projektu: I kw 2017r. - IV kw 2019r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 408 868,72 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 1 197 538,41 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 140 886,87 zł (10% kosztów kwalifikowalnych) a budżet miasta Katowice wynosi 70 443,44 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.


PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU

1. Żłobek szansa na rozwój dziecka i aktywność zawodowa rodziców – etap II


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / Poddziałanie: 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs

Opis projektu:
Celem projektu jest zapewnienie szerszego dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia w mieście Katowice i wyrównanie szans na aktywność zawodową rodziców/opiekunów prawnych tychże dzieci poprzez uruchomienie 102 nowych miejsc Żłobka Miejskiego w I kwartale 2018r. oraz uruchomienie możliwości otrzymania wsparcia w formie sprawowania opieki przez nianię dla 50 dzieci do 3 roku życia w II kwartale 2018r. Projekt zakłada utworzenie nowego oddziału Żłobka Miejskiego (42 miejsca) przy  Al.B.Krzywoustego 9 (Os.Tysiąclecia) oraz wyposażenie nowo wybudowanego przez Miasto Katowice oddziału Żłobka Miejskiego przy ul.Boya-Żeleńskiego 30 (60 miejsc) przy zapewnieniu wysokiej jakości usług opiekuńczych w tych placówkach.

Okres realizacji projektu: V 2017r. – IV 2019r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Projekt został złożony na kwotę 4 415 724,26 zł, wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 3 885 837,35 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 3%), a budżet miasta Katowice wynosi 529 886,91 zł.

Stan realizacji: Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.


2. Tytuł projektu: Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego/ Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
 
Opis projektu: 
Projekt w ciągu 2 lat realizacji zakłada wsparcie procesów edukacyjnych 48 uczniów (22K i 26M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach i ma na celu poprawę efektywności kształcenia i wzrost kompetencji uczniów/uczennic, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły.
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 5 rodzajów zajęć umożliwiających rozwój kompetencji i umiejętności społecznych uczniów zdolnych klas IV-VIII, obejmujących zajęcia informatyczne, kreatywne, matematyczne, językowe, przyrodnicze, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wsparcie szkoleniowe dla 20 nauczycieli pracujących w szkole, a także objęcie wsparciem 10 rodziców, z którymi przewidziano regularną i stałą współpracę.
Zakres potrzeb wynika z przeprowadzonej analizy sytuacji szkoły.
 
Okres realizacji projektu: III kw. 2018r. – II kw. 2020r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 157.413,96zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 141 672,56 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%,  budżet państwa 5%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 10% całkowitej wartości projektu.
 
Stan realizacji: Projekt w trakcie oceny merytorycznej.