​​​​

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH FORMUŁY ZIT


1. Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice – I etap. 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Katowice, tj. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a, a także dwóch budynków będących w trwałym zarządzie Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej: przy ul. Techników 5 (Internat) oraz przy ul. Techników 7.

Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację systemu grzewczego oraz termomodernizację ww. budynków.

Do ostatecznych beneficjentów projektu należy zaliczyć przede wszystkim uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i placówek objętych projektem, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji.

Okres realizacji projektu: II kw. 2014 r. – IV kw. 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 12.427.570,91 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5.892.292,33 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 6.535.278,58 zł.

Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

2. Tytuł projektu: Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Opis projektu: Projekt dotyczy termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii w przedmiotowym budynku. W konsekwencji jego realizacja umożliwi ograniczenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.
 
Okres realizacji projektu: IV kw. 2014 r. – IV kw. 2018 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 697.257,99 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 471.059,15 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 226.198,84 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

3. Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - II etap.
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
 
Opis projektu: Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji sześciu budynków użyteczności publicznej z terenu miasta Katowice, tj.: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Głogowskiej 23, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Świdnickiej 35a, Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oblatów 24, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka 19a.

Zakres projektu obejmuje następujące działania: prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i studium wykonalności oraz sporządzenie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych), prace termomodernizacyjne wraz z zastosowaniem instalacji OZE, nadzory (autorski, inżynier kontraktu) oraz promocję projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe).
 
Okres realizacji projektu: II kw. 2014 r. – IV kw. 2019 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7.616.646,09 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 3.351.036,31 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 4.265.609,78 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

4. Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - IV etap.
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Katowice: Miejskiego Przedszkola Nr 94 przy ul. Rataja 10, Miejskiego Przedszkola Nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, Miejskiego Przedszkola Nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b, V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 i Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11.

Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację systemu grzewczego oraz termomodernizację (wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, dachów i stropodachów) budynków użyteczności publicznej.
 
Okres realizacji projektu: II kw. 2014 r. – IV kw. 2019 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 10.735.724,50 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5.529.425,90 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 5.206.298,60 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.

5. Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - VII etap.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Katowice, tj. Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Krzywoustego 7, Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1, Miejskiego Przedszkola nr 93 przy ul. Łętowskiego 24, Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21.
Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła i efektywne wykorzystanie energii cieplnej poprzez kompleksową termomodernizację sześciu budynków użyteczności publicznej z obszaru Miasta K-ce.
Do ostatecznych beneficjentów projektu należy zaliczyć przede wszystkim uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i placówek objętych projektem, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji.
 
Okres realizacji projektu: II kw. 2014 r. – IV kw. 2019 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 13.021.286,15 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 7.028.305,04 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 5.992.981,11 zł.
 
Stan realizacji: projekt złożony, w trakcie oceny.PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH KONKURSU

1. Żłobek szansa na rozwój dziecka i aktywność zawodowa rodziców – etap II


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / Poddziałanie: 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs

Opis projektu:
Celem projektu jest zapewnienie szerszego dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia w mieście Katowice i wyrównanie szans na aktywność zawodową rodziców/opiekunów prawnych tychże dzieci poprzez uruchomienie 102 nowych miejsc Żłobka Miejskiego w I kwartale 2018r. oraz uruchomienie możliwości otrzymania wsparcia w formie sprawowania opieki przez nianię dla 50 dzieci do 3 roku życia w II kwartale 2018r. Projekt zakłada utworzenie nowego oddziału Żłobka Miejskiego (42 miejsca) przy  Al.B.Krzywoustego 9 (Os.Tysiąclecia) oraz wyposażenie nowo wybudowanego przez Miasto Katowice oddziału Żłobka Miejskiego przy ul.Boya-Żeleńskiego 30 (60 miejsc) przy zapewnieniu wysokiej jakości usług opiekuńczych w tych placówkach.

Okres realizacji projektu: V 2017r. – IV 2019r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Projekt został złożony na kwotę 4 415 724,26 zł, wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 3 885 837,35 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 3%), a budżet miasta Katowice wynosi 529 886,91 zł.

Stan realizacji: Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.