PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH PROCEDURY KONKURSOWEJ

1. Tytuł projektu: Wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Katowice  w średni samochód pożarniczy w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych poprzez zakup  nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szopienice
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Opis projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest zakup średniego wozu strażackiego przez Urząd Miasta Katowice celem wykorzystywania go przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Szopienice.
Głównym założeniem realizacji przedmiotowego projektu jest wzmocnienie potencjału OSP Szopienice, by zwiększyć skuteczność zapobiegania potencjalnym zagrożeniom (jak np. pożary, katastrofy ekologiczne, itp.) i ograniczanie ich skutków.
Zakupiony samochód będzie wyposażony w najnowszy, aktualnie dostępny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, a posiadanie tego samochodu przez OSP Szopienice będzie wiązać się ze spełnieniem jednego z warunków umożliwiających włączenie tej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Okres realizacji projektu: 3 października 2016r. – 31 grudnia 2016r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 901 968,00 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 766 672,80 zł (85%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 135 295,20 zł (15%) całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt oceniony pozytywnie - na liście rezerwowej.


2. Tytuł projektu: Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich w Katowicach


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/ Priorytet II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu/ Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Opis projektu: W ramach realizacji projektu planuje się:
  • odnowienie części skwerów znajdujących się na terenie miasta Katowice,
  • odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej na obszarach, na których występuje zieleń nieurządzona podatna na ekspansję gatunków inwazyjnych,
  • odnowienie zieleni przyulicznej,
  • rewaloryzację terenów zieleni poprzez wymianę i/lub dosadzenie roślinności bardziej odpornej na istniejące warunki miejskie, w szczególności odporne na suszę glebową oraz na miejskie zanieczyszczenia powietrza.
Projekt realizowany będzie w 15 różnych lokalizacjach na terenie Katowic.

Cele projektu to:
  • poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Miasta Katowice poprzez zahamowanie degradacji i spadku ilości terenów zielonych, ich odnowienie oraz  przywrócenie/utworzenie ich funkcji rekreacyjnych i wypoczynkowych,
  • zwiększenie ilości urządzonej powierzchni biologicznie czynnej na terenie miasta,
  • poprawa jakości powietrza na terenie miasta,
  • stworzenie przestrzeni zielonych przyjaznych i dostępnych mieszkańcom i wpływających na poprawę ich jakości życia,
  • stworzenie przestrzeni zielonych tworzących dogodne i atrakcyjne warunki do życia dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków,
  • zwiększenie złożoności szaty roślinnej na terenie miasta.
Okres realizacji projektu: IV kw. 2017 r. – IV kw. 2018 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 937 135,71 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 648 638,19 zł, a budżet miasta Katowice wynosi 288 497,52 zł.
 
Stan realizacji: Projekt oceniony pozytywnie - na liście rezerwowej.