Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego

​​​EFS kolor poziom.jpg

Tytuł projektu: Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego 


​ 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy / Poddziałanie: 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworu raka jelita grubego wśród mieszkańców Katowic i w konsekwencji obniżenie umieralności na nowotwory złośliwe jelita grubego. W ramach projektu planuje się realizację co najmniej 300 bezpłatnych badań kolonoskopowych dla mieszkańców Katowic. Dodatkowo zakłada się organizację 39 grupowych spotkań informacyjno-edukacyjnych oraz konsultacji indywidualnych o tematyce promującej postawy prozdrowotne pod kątem profilaktyki raka jelita grubego. W ramach projektu opracowany zostanie poradnik edukacyjno-informacyjny o tematyce związanej z profilaktyką zdrowia.

Projekt realizowany w partnerstwie z  Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka „TOMMED".

Okres realizacji projektu: III kw. 2017r. - II kw. 2018r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 288 792,64 PLN. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 254 137,52 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 3%). Wkład własny Lidera projektu tj. miasta Katowice oraz partnera wynosi łącznie 12% całkowitej wartości projektu

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice