Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb

Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb

EFS kolor poziom.jpg

Tytuł projektu: Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.5 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - konkurs.

Opis projektu: Projekt pn. "Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowie i Dąb" w okresie od stycznia 2021r. do grudnia 2022r. obejmie wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec i Dąb. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 60 osób (37K, 23M) - wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec i Dąb, a także wzrost spójności społecznej całego obszaru. Projekt zakłada realizację Programu Aktywności Lokalnej oferującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Projekt realizowany będzie przez Miasto Katowice/ MOPS Katowice.

Okres realizacji projektu: styczeń 2021 r. – grudzień 2022 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi   939 717,45 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi  798 759,83 zł (85%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi  140 957,62 zł.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice