Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Poznać-Zrozumieć-Współdziałać

Poznać-Zrozumieć-Współdziałać

pokl kat otw.jpg 


Tytuł projektu: Poznać – Zrozumieć – Współdziałać

 
Program / priorytet/ działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Opis: Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Katowicach. Projekt przeznaczony był dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w Katowicach. Wybrani w drodze rekrutacji uczestnicy korzystali z szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych, które miały wpłynąć na rozwój zainteresowań uczniów, a także kompetencji – z punktu widzenia ich przyszłości – kluczowych. W ramach projektu przeprowadzane były zajęcia pozalekcyjne z matematyki, informatyki, języka angielskiego, przyrody, jak również zajęcia o tematyce regionalnej, zajęcia rozwijające kompetencje świadomości i ekspresji kulturalnej – sztuka teatralna i kinowa, zajęcia plastyczne czy wokalno – taneczne.
Dodatkowo w trakcie realizacji projektu prowadzone były zajęcia specjalistyczne z psychologiem i pedagogiem, a także działania prewencyjne – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Okres realizacji projektu: od 19 stycznia 2009r. do 31 lipca 2010r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Wartość budżetu projektu założona we wniosku o dofinansowanie wynosiła 345 600,57 zł, dofinansowanie w przypadku tego projektu pokryło 100% wydatków, z czego 293.760,48 zł (85%) pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 51.840,09 zł (15%) z budżetu Państwa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice