Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych

Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych

logotyp - 4.6.1.jpg

Tytuł projektu: Poprawa jakości powietrza w Katowicach 
poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych

Program/ oś priorytetowa/ działanie/ poddziałanie: Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna/ Działanie 4.6. Czyste powietrze / Poddziałanie 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs

Opis projektu: Przedmiotem projektu realizowanego w formule grantowej jest wymiana/modernizacja indywidualnych systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach / lokalach mieszkalnych znajdujących się w mieście Katowice na:
-instalację kotłów spalających pelet lub paliwo gazowe,
-instalację źródeł ciepła wykorzystujących energią elektryczną.

Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu c.o. lub c.o. + c.w.u. pozostające w związku przyczynowo - skutkowym z likwidacją dotychczasowego źródła ciepła. Wymiana systemu grzewczego może być uzupełniona poprzez montaż mikroinstalacji OZE.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym w szczególności poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10.

Zakres projektu obejmuje przygotowanie projektu, granty na przedsięwzięcia niskoemisyjne, zarządzanie projektem oraz promocję projektu.

Okres rzeczowej realizacji projektu: IV kw. 2021r.  – II kw. 2023r.

Wartość projektu/ dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 2 549 315,34 zł Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 2 122 212,46 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Wkład własny miasta Katowice wynosi 427 102,88 zł.

Stan realizacji: Zakończony.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice