Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie

Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie

Tytuł projektu: Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie

Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Opis projektu: Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Katowicach.
Wsparciem objętych zostało 122 uczniów ww. szkoły.
Celem projektu było wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Cel ten został osiągnięty m.in. poprzez:
- zajęcia specjalistyczne i wyrównawcze,
- zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
- doposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne.

Okre​s realizacji projektu: marzec 2011 – luty 2013

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 257 315,72 PLN. Dofinansowanie ze środków EFS pokryło 85% wszystkich kosztów; 15% to wsparcie finansowe krajowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice