Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej - NODUS

Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej - NODUS

 

urbact.png​   

  

Informacja nt. Projektu
„Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej - NODUS”
realizowanego ramach Programu URBACT II


URBACT II to jeden z programów celu 3 polityki spójności („Europejska Współpraca Terytorialna”). Służy on wymianie doświadczeń, poprzez organizowanie Sieci Tematycznych oraz Grup Roboczych.
Program skierowany jest do krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz do Norwegii
i Szwajcarii. W programie szczególny nacisk kładzie się na szerzenie wiedzy na temat zintegrowanego zarządzania miejskiego i wymianę doświadczeń w tym zakresie.

„Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej - NODUS” (Linking Urban Renewal and Regional Spatial Planning) to projekt zrealizowany w ramach programu URBACT II, który koncentrował się na związkach pomiędzy rewitalizacją obszarów miejskich i planowaniem przestrzennym, tj. polityk które wpływają na rozwój lokalny i regionalny.
Liderem projektu była Wspólnota Autonomiczna Katalonii - Departament Polityki Terytorialnej i Spraw Publicznych (Hiszpania). W skład Grupy Roboczej wchodzili następujący partnerzy: Region Emilia - Romana (Włochy), Województwo Mazowieckie (Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego), Międzykomunalne Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Alba Iulia (Rumunia), Miasto Amsterdam (Holandia), Miasto Dobrich (Bułgaria) oraz Miasto Katowice. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 listopada 2008 roku, zakończenie miało miejsce 30 czerwca 2010 roku.

Lokalną Grupę Wsparcia (URBACT Local Support Group) tworzył każdy z partnerów projektu, w celu umożliwienia skutecznego wpływu na miejską politykę rozwoju.

Do zadań Lokalnej Grupy Wsparcia należał:

- udział w tworzeniu Lokalnego Planu Działania, z wykorzystaniem posiadanych przez członków Lokalnej Grupy Wsparcia informacji oraz materiałów,

- udział w konsultacjach, spotkaniach, warsztatach organizowanych przez partnerów projektu,

- opiniowanie ostatecznych wyników prac związanych z projektem,

- wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi członkami Lokalnej Grupy Wsparcia,

- rozpowszechnianie informacji dotyczących projektu w swoim środowisku,

- współudział w tworzeniu informacyjnego portalu internetowego poświęconego projektowi,

- współudział w organizacji lokalnych imprez, mających na celu rozpowszechnienie efektów prac podejmowanych w ramach projektu,

- kontakt z lokalnymi mediami w zakresie promocji projektu


Korzyści płynące z uczestnictwa w Lokalnej Grupie Wsparcia:

- wymiana doświadczeń z innymi partnerami projektu, w tym także w trakcie spotkań organizowanych przez partnerów projektu

- możliwość bezpośredniego wpływu na przyszłość swojej miejscowości,

- poznanie innych podmiotów działających w sąsiedztwie,

- możliwość wykorzystania poznanych metod zarządzania we własnej działalności.


Lokalną Grupę Wsparcia tworzyli przedstawiciele następujących instytucji:

Akademia Ekonomiczna,

Biuro Rozwoju Regionu,

​Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji,

Instytut Współczesnego Miasta,

Uniwersytet Śląski,

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

„Produktem” prac grupy było opracowanie Lokalnego Planu Działania oraz studium przypadku najlepszych praktyk, w ścisłej współpracy z lokalnymi zainteresowanymi stronami w każdym mieście partnerskim.

Produktem działań Grupy Roboczej dla Projektu NODUS było też opracowanie użytecznego narzędzia metodologicznego, które będzie miało na celu wsparcie właściwego sposobu wyznaczania czy też identyfikacji terenów zdegradowanych.


Raport Końcowy Grupy Roboczej Projektu NODUS


Spotkanie w Katowicach 2009r.

28-29.0.JPG28-29.05.09,.JPGdia1003e 291a.jpgdia1003e 326a.jpg 

 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice