Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Partnerska Inicjatywa Miast - Plac na Glanc w Katowicach

Partnerska Inicjatywa Miast - Plac na Glanc w Katowicach

logotyp do projektu plac na glanc.jpg

Tytuł projektu: Partnerska Inicjatywa Miast - Plac na Glanc w Katowicach
 
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020/ Dotacja w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast

Opis projektu:  Podjęcie działań w ramach projektu wynika bezpośrednio z przeprowadzonej wielokryterialnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i rewitalizacji w mieście Katowice. Jest on kontynuacją wdrażania działań i rozwiązań, wypracowanych w Miejskich Inicjatywach Działania w ramach pilotażowej edycji projektu Partnerska Inicjatywa Miast – Miasta uczące się w zakresie trzech tematów: rewitalizacja, mobilność miejska i jakość powietrza. Miasto Katowice uczestniczyło w sieci pilotażowej „rewitalizacja” w której było liderem. W ramach pierwszego projektu Miasto opracowało w formule partycypacyjnej Zintegrowany Program Rewitalizacji Bogucic, który definiuje katalog zadań w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.
Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na zagospodarowaniu jednego placu wybranego w drodze konkursu, w sposób uzgodniony z mieszkańcami i będzie kontynuacją prowadzonych już wcześniej działań – do tej pory w Katowicach udało się w ten sposób zrewitalizować już 10 placów w kilku dzielnicach miasta.
Planowane działania zawierają także komponent edukacyjny poprzez budowanie świadomości mieszkańców w zakresie idei zrównoważonego rozwoju, projektowania uniwersalnego, ekologii i metod recyklingu. Projekt uwzględnia zaangażowanie różnych grup interesariuszy, ponieważ jego koncepcja opiera się na mechanizmie partycypacji społecznej i zasadzie oddolności, budowania świadomości społecznej i odpowiedzialnego projektowania.
Realizatorem projektu będzie Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.

Okres realizacji rzeczowej projektu: II - IV kw. 2021 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 100.000,00 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  wynosi 90.000,00 zł. 

Stan realizacji: Projekt wybrany do dofinansowania.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice