Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Otwórz Radosną Przyszłość

Otwórz Radosną Przyszłość

 


Tytuł projektu: Otwórz Radosną Przyszłość

Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Opis projektu: Projekt realizowany był przez Miejskie Przedszkole nr 70 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach.
Projekt miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój kluczowych kompetencji i wzmocnienie zdolności wychowanków do przyszłego zatrudnienia poprzez uatrakcyjnienie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola.

Cel ten został osiągnięty m.in. poprzez:

  • wdrożenie i realizację programu Klucz do uczenia się – jest to program wychowania przedszkolnego wg teorii Lwa Wygotskiego;
  • zorganizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci;
  • aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji projektu;
  • doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne.
Okres realizacji projektu: od 1 września 2011 r. do 31 lipca 2013 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 185 723,72 PLN. Dofinansowanie ze środków EFS pokryje 85% wszystkich kosztów; 13,5% to środki pochodzące z budżetu państwa. Pozostałe 1,5% stanowi wkład własny Miasta Katowice.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice