Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwi

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwi

Tytuł projektu: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap I.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Działanie 5.2. Gospodarka odpadami / Poddziałanie: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT.​

Opis projektu: Projekt polega na usunięciu odpadu niebezpiecznego, jakim jest azbest z dwóch budynków będących własnością Miasta K-ce tj.:
-budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Francuskiej 80,
-budynku użyteczności publicznej przy ul. Kossutha 11.
W obydwu budynkach występują materiały budowlane zawierające azbest, który jest szkodliwy ze względu na swoje chorobotwórcze działanie.

Cel Projektu: zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbestu) w Mieście K-ce.
Oddziaływanie inwestycji to m.in.:
-unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów azbestowych,
-zmniejszenie kosztów funkcjonowania budynków,
-poprawa jakości życia mieszkańców miasta.
Podmiot realizujący Projekt to jednostka organizacyjna Miasta-Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Okres realizacji projektu: III kw.2014–III kw. 2018 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 10 881 277,80 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 6 120 475,46 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 4 760 802,34 zł.

Stan realizacji: Projekt został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania. Umowa o dofinansowanie została rozwiązana.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice