Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach (...) - II etap

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach (...) - II etap

efrr z flagą pl.png


Tytuł projektu: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap II.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Działanie 5.2. Gospodarka odpadami / Poddziałanie: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT.​

Opis projektu: Projekt polega na usunięciu odpadu niebezpiecznego, jakim jest azbest z budynków będących własnością Miasta Katowice tj. budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Gen H. Le Ronda nr 31A, 35A, 37A, 45B, 49B, 51A, 51B, 53A i 53B.
W budynkach tych występują pokrycia dachowe zawierające azbest, który jest szkodliwy ze względu na swoje chorobotwórcze działanie.

Cel Projektu: zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbestu) w Mieście K-ce.
Podmiot realizujący Projekt to jednostka organizacyjna Miasta Katowice tj. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Okres realizacji projektu: IV kw.2015 r. – IV kw. 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 794 902,00 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 464 153,12 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 330 748,88 zł.

Stan realizacji: Projekt został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Przemiana Katowice
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice