Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach (...) - II etap

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach (...) - II etap

efrr z flagą pl.png


Tytuł projektu: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap II.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów / Działanie 5.2. Gospodarka odpadami / Poddziałanie: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT.​

Opis projektu: Projekt polega na usunięciu odpadu niebezpiecznego, jakim jest azbest z budynków będących własnością Miasta Katowice tj. budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Gen H. Le Ronda nr 31A, 35A, 37A, 45B, 49B, 51A, 51B, 53A i 53B.
W budynkach tych występują pokrycia dachowe zawierające azbest, który jest szkodliwy ze względu na swoje chorobotwórcze działanie.

Cel Projektu: zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbestu) w Mieście K-ce.
Podmiot realizujący Projekt to jednostka organizacyjna Miasta Katowice tj. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Okres realizacji projektu: IV kw.2015 r. – IV kw. 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 794 902,00 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 464 153,12 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 330 748,88 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice