EFS kolor poziom.jpg

Tytuł projektu: Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów/ Poddziałanie: 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest powiązanie wiedzy zdobywanej przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach w trakcie procesu kształcenia z aktualnymi potrzebami rynku pracy. W ramach projektu przewiduje się organizację kursów  oraz staży dla uczniów szkoły.

Okres realizacji projektu: III kw. 2016r. - IV kw. 2018r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 199 560,26 PLN. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi  łącznie 189 582,25 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 5% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt został zakończony i rozliczony.