Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach

Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach

​​EFS kolor poziom.jpg

Tytuł projektu: Kształcenie nowoczesnych absolwentów
w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów/ Poddziałanie: 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest organizowanie staży dla  uczniów w zakładach pracy oraz organizowanie specjalistycznych kursów zawodowych związanych z kształceniem w zawodzie: technik procesów drukowania i technik procesów introligatorskich, technik cyfrowych procesów graficznych, technik mechatronik i technik informatyk.
   
Okres realizacji projektu: III kw. 2016r. - III kw. 2019r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 895 218,31 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 1 800 457,39 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny miasta Katowice wynosi  5% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt został zakończony i rozliczony.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice