efrr z flagą.png

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - VII etap.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Katowice, tj. Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Krzywoustego 7, Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1, Miejskiego Przedszkola nr 93 przy ul. Łętowskiego 24, Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 21.
Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła i efektywne wykorzystanie energii cieplnej poprzez kompleksową termomodernizację sześciu budynków użyteczności publicznej z obszaru Miasta K-ce.
Do ostatecznych beneficjentów projektu należy zaliczyć przede wszystkim uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i placówek objętych projektem, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji.

Okres realizacji projektu: II kw. 2014 r. – IV kw. 2020 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 13.021.286,16 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 7.019.637,65 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 6.001.648,51 zł.

Stan realizacji: projekt wybrany do dofinansowania.