logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice – etap VI

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Katowice tj. oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15, Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44, Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18, Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3d oraz Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej 46. Zakres termomodernizacji wynika z przeprowadzonych audytów energetycznych.

Okres realizacji projektu: II kw. 2014 r. – III kw. 2019 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 21 014 780,21 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 12 552 209,31 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 8 462 570,90 zł.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.