logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice – etap III

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest  kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Katowice tj. Miejskiego Żłobka przy   ul. Grzegorzka 2,  Miejskiego Żłobka przy ul. Ligonia 43, Miejskiego Żłobka przy ul. Szeptyckiego 1, Miejskiego Żłobka przy ul. Bytomskiej 8a, Miejskiego Żłobka przy ul. Wojciecha 23a, Miejskiego Żłobka przy ul. Tysiąclecia 45 oraz Miejskiego Żłobka przy ul. Ordona 3a. Zakres projektu obejmuje następujące działania: prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i studium wykonalności), prace termomodernizacyjne wraz z zastosowaniem instalacji OZE, nadzory (autorski i inwestorski) oraz promocję projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe).

Okres realizacji projektu: II kw. 2014r.– IV kw. 2018r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7 774 487,11 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 4 808 900,63 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice (15% kosztów kwalifikowalnych) wynosi  848 629,59 zł.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.