Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – projekt III

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – projekt III

efrr z flagą.png

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice – etap III

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej/ Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest  kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Katowice tj. Miejskiego Żłobka przy   ul. Grzegorzka 2,  Miejskiego Żłobka przy ul. Ligonia 43, Miejskiego Żłobka przy ul. Szeptyckiego 1, Miejskiego Żłobka przy ul. Bytomskiej 8a, Miejskiego Żłobka przy ul. Wojciecha 23a, Miejskiego Żłobka przy ul. Tysiąclecia 45 oraz Miejskiego Żłobka przy ul. Ordona 3a. Zakres projektu obejmuje następujące działania: prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego i studium wykonalności), prace termomodernizacyjne wraz z zastosowaniem instalacji OZE, nadzory (autorski i inwestorski) oraz promocję projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe).

Okres realizacji projektu: III kw. 2015r.– IV kw. 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 8 823 409,75 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 4 450 441,55 zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny miasta Katowice wynosi  4 372 968,20 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice