Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach

logotyp POIŚ.png

Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach


Program/ oś priorytetowa/ działanie/ poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Opis projektu: Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach. W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac mających na celu poprawę energetyczną budynków w następującym zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych z odtworzeniem tynku i detalu: gzymsów, boniowania na narożnikach budynków, pilastrów, opasek okiennych, wykonaniem izolacji cieplnej oraz przeciwwilgociowej ścian fundamentowych w tym poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej, ocieplenie stropodachów wraz z wymianą pokrycia dachowego, ocieplenie stropu nad piwnicami, ocieplenie przegród oddzielających klatkę schodową od strychu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową drewnianą, z nawiewnikami z zachowaniem detalu historycznego, przebudowa instalacji c.o. (instalacja rozdzielcza wraz z pionami, grzejniki) – dostosowanie  do  nowej  lokalizacji  źródła ciepła, przebudowa instalacji c.c.w. (instalacja rozdzielcza  wraz  z  pionami) – dostosowanie  do  nowej  lokalizacji  źródła ciepła, przebudowa węzła cieplnego wymiennikowego, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w częściach wspólnych.

Okres rzeczowej realizacji projektu: III kw. 2021r. – III kw. 2023r.

Wartość projektu/ dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 8 132 989,82 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 4 362 736,13 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Wkład własny miasta Katowice wynosi 3 770 253,69 zł (46 % całkowitej wartości projektu).

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony, w okresie trwałości.

Beneficjent projektu informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ. Opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Zgłaszać należy podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Przekazane zgłoszenia rozpatrywane są w oparciu o następujące zasady:

̶ Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

̶   Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

̶  W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

̶  W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice