Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno-użytkowego położonego przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno-użytkowego położonego przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach


Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno-użytkowego położonego przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach


Program/ oś priorytetowa/ działanie/ poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Opis projektu: Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej 93 w Katowicach. W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac mających na celu poprawę energetyczną budynku dla części mieszkalnej w następującym zakresie: ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla lokalu użytkowego, wymiana okien i drzwi, ocieplenie stropów nad piwnicą, ocieplenie podłogi na gruncie, likwidacja ogrzewań węglowych, wykonanie etażowych instalacji c.o. zasilanych z dwufunkcyjnych kotłów gazowych, przebudowa instalacji gazowej, budowa lokalnych instalacji wody ciepłej z przebudową instalacji wody zimnej, oświetlenie energooszczędne w częściach wspólnych budynku oraz dodatkowe elementy poprawiające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, tj. pochylnia dojazdowa do mieszkania na parterze.

Okres rzeczowej realizacji projektu: II kw. 2022r. – II kw. 2023r.

Wartość projektu/ dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 3 904 971,57 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 1 018 676,39 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Wkład własny miasta Katowice wynosi 2 886 295,18 zł (74 % całkowitej wartości projektu).

Stan realizacji: Projekt otrzymał dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie została rozwiązana.

Beneficjent projektu informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ. Opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Zgłaszać należy podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Przekazane zgłoszenia rozpatrywane są w oparciu o następujące zasady:

̶ Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

̶  Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

̶  W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

̶  W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice