Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość

Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość

 EFS z flagą - strona.jpg

Tytuł projektu: Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego/ Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów/ Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Opis projektu: Wsparciem w ramach projektu zostanie objęty Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach wraz z uczniami oraz nauczycielami. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia 80 uczniów (48K,32M) Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach (Technikum nr 3 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 oraz Branżowa Szkoła II stopnia nr 2) poprzez organizację staży uczniowskich, specjalistycznych warsztatów oraz realizację kursów celem uzyskania dodatkowych umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Wybór formy wsparcia oraz tematyka kursu zostanie określona na podstawie indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia opracowanej podczas doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto, w ramach projektu nastąpi wzmocnienie potencjału kadrowego i technicznego w ZSG w Katowicach poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla 11 nauczycieli przedmiotów zawodowych (11K) oraz zmodernizowanie/doposażenie pracowni nauki zawodu, w okresie realizacji projektu od 01.09.2020r. do 30.12.2022r.

Okres realizacji projektu: III kw. 2020r. do IV kw. 2022r. (wydłużony)

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 812 534,10 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 771 907,39 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%, z budżetu państwa 10%). Wkład własny Miasta wynosi 5% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice