Po przyjęciu w 2013 roku Strategii Promocji Katowic, której integralną częścią jest System Identyfikacji Wizualnej, Katowice zyskały nowe logo. Znak, który przedstawia dwuwarstwowe serce oraz hasło „Katowice dla odmiany", stał się jedynym symbolem promocyjnym Miasta. W dniu 23 marca 2015 r. Urząd Patentowy RP wydał dla znaku świadectwo ochronne o numerze R-267478. Istnieje również wersja angielska logotypu, zarejestrowana w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerem CTM011752921, 23 września 2013 r.

 

21 lutego 2018 r. na podstawie Zarządzenia nr 1820/2018 Prezydenta Miasta Katowice (http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=10261&menu=620), wprowadzono procedurę udzielania niewyłącznej licencji na korzystanie z tego znaku w celach komercyjnych.

 

Procedura:

 

1.       Złożenie Wniosku o udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie w sposób komercyjny ze znaku słowno-graficznego w wersji polskiej „Katowice dla odmiany" lub/i angielskiej „Katowice for a change", stanowiących chroniony znak towarowy (wniosek_KUL.doc ) wraz z wymienionymi w nim załącznikami, którymi są:

  1. czytelna wizualizacja graficzna dla każdego towaru lub usługi, dla którego przewidziano zastosowanie Znaku;
  2. wskazanie sposobu wykonania, w tym parametrów technicznych i jakościowych;
  3. w przypadku przedsiębiorcy aktualny wypis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  4. pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez osobę inną niż ujawniona w rejestrach.

 

2.       Rozpatrzenie wniosku przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Marki Urzędu Miasta Katowice w terminie 30 dni od dnia jego wpływu do Urzędu, indywidualnie w odniesieniu do każdego
z wnioskodawców i projektów z osobna.

3.       Udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie w sposób komercyjny ze znaku słowno-graficznego „Katowice dla odmiany" i jego wersji w języku angielskim, stanowiących chroniony znak towarowy, nieodpłatnie na podstawie umowy zawartej z Miastem Katowice.

 

4.       Miasto zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie ze Znaku w przypadkach, w których użycie Znaku mogłoby:

  1. godzić w dobre imię i wizerunek Miasta, uwłaczać jego reputacji, prowadzić do deprecjacji znaków i umniejszenia prestiżu Miasta;
  2. błędnie wiązać Miasto z działalnością, która mogłaby być szkodliwa dla jego wizerunku, sprzeczna z jego interesem lub godzić w interesy ekonomiczne Miasta;
  3. wprowadzać w błąd odbiorców, w szczególności co do pochodzenia, charakteru i przeznaczenia towarów lub usług, które oznaczono tym znakiem.

Informacja o odmowie udzielenia licencji niewyłącznej przekazywana jest pisemnie, przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Marki Urzędu Miasta Katowice.

Na odmowę udzielenia licencji niewyłącznej na korzystanie ze Znaku lub rozwiązanie umowy, nie przysługuje wnioskodawcy tryb odwoławczy.

 

Do pobrania:

- Wniosek o udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie w sposób komercyjny ze znaku słowno-graficznego w wersji polskiej „Katowice dla odmiany" lub/i angielskiej „Katowice for a change", stanowiących chroniony znak towarowy

wniosek_KUL.doc

- System Identyfikacji Wizualnej Katowic określający wzór Znaku

SIWK.pdf

- Zarządzenie nr 1820/2018 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie udzielania niewyłącznej licencji na korzystanie w sposób komercyjny ze znaku słowno-graficznego „Katowice dla odmiany" oraz „Katowice for a change", stanowiących chroniony znak towarowy

1820-2018 ZARZĄDZENIE - ZAŁ NR1.pdf

1820-2018 ZARZĄDZENIE - ZAŁ NR 2,3,4.pdf