logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Ligota”.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4 .5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie/ Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego transportu. Dla zapewnienia możliwości przesiadkowych z komunikacji indywidualnej i autobusów 
na pociąg, w zakresie dojazdów do Centrum Katowic z kierunku południowej części miasta, planowana jest budowa węzła przesiadkowego w rejonie przystanku kolejowego „Katowice Ligota”.

Okres realizacji projektu: 2017r. - III kw. 2018r. 

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 13 691 260,41 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 9 328 126,11 zł. Wkład własny beneficjenta stanowi 31,87% całkowitych nakładów inwestycyjnych.

Stan realizacji: Projekt został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania.