Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – Węzeł Sądowa

Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – Węzeł Sądowa

logotyp - POIŚ.jfif

Tytuł projektu: „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – Węzeł Sądowa"

Program / oś priorytetowa / działanie: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 / Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach / Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
 
Opisu projektu: Węzeł Przesiadkowy „Sądowa" jest jednym z elementów Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. Węzły spełniające funkcje przesiadkowe pomiędzy  koleją, komunikacją autobusową, tramwajową, rowerową oraz indywidualną, zapewnią integrację różnych form transportu na szczeblu lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Z systemu będą korzystać zarówno mieszkańcy miasta Katowice, mieszkańcy województwa śląskiego, jak i osoby odwiedzające miasto lub przesiadające się w nim. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
  • budowę jednopoziomowego bezobsługowego parkingu naziemnego
    o pojemności 50 miejsc;
  • budowę parkingu dla rowerów oraz budowę ciągów pieszych i rowerowych dla połączenia  z infrastrukturą węzła;
  • budowę zadaszonych wielostanowiskowych peronów przystankowych dla autobusów (lokalne, krajowe, międzynarodowe);
  • budowę strefy obsługi podróżnych i operatorów;
  • dostosowanie przyległego układu drogowego;
  • budowę oraz przebudowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach w obrębie  projektowanego  węzła z uwzględnieniem przejazdu rowerowego oraz budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją;
  • zagospodarowanie terenu.
Okres rzeczowej realizacji projektu: I kw. 2018r. – I kw. 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to 65 821 131,33 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 43 047 280,49 zł.
 
Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014‑2020 wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POliŚ. Przedmiotowe narzędzie umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju - link do strony. 

Zgłaszać można wszelkie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Programu lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady obowiązujące przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:
· Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
· Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
· W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
· W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.


 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice