Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej - II etap

Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej - II etap

EFS kolor poziom.jpg

Tytuł projektu: Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej - II etap


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne/ Działanie 9.1. Aktywna integracja/ Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz aktywności i partycypacji społecznej 80 ON (40K/40M) poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym przyjmując charakter długofalowego organizowania społeczności ON oraz osób z ich otoczenia.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Stanisława Kostki w Katowicach.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 632 603,96 zł. Wartość dofinansowania z EFS 85% wynosi 1 387 713,36 zł. Wkład własny wynosi 15% całkowitej wartości projektu (w tym wkład Miasta Katowice  ok.9,10%, wkład partnera ok. 5,9%).

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice