Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych - I etap

Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych - I etap

EFS kolor poziom.jpg


Tytuł projektu: Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych - I etap

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Opis projektu:  Celem projektu jest ułatwienie 131 osobom niepełnosprawnym (w tym 68K/63M) dostępu do wysokiej jakości usług społecznych warunkujących możliwości rozwojowe oraz prawidłowe funkcjonowanie w społeczności osób niepełnosprawnych zamieszkujących obszary rewitalizowane Katowic lub korzystających ze wsparcia oferowanego w ramach Centrum Usług Społecznych (zlokalizowanego na terenie rewitalizowanym przy ul. Francuskiej 43) poprzez realizację działań w formie: krótkookresowych pobytów dziennych dla niskofunkcjonujących osób niepełnosprawnych oraz osób z autyzmem; usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej; zajęć fizjoterapeutycznych i ogólnorozwojowych.

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem FAON oraz z 4 FUTURE Marzena Olchowy.

Okres realizacji projektu: I 2018r. – XII 2019r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi 3 405 932,00 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 3 167 516,76 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 8%). Wkład własny do projektu Miasta Katowice oraz Partnerów wynosi 7% wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony, w okresie trwałości.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice