Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Katowice Miasto Otwarte – Pomocna dłoń dla rodziny

Katowice Miasto Otwarte – Pomocna dłoń dla rodziny

Tytuł projektu: 
Katowice Miasto Otwarte – Pomocna dłoń dla rodziny

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)
Priorytet: FESL.07.00-Fundusze Europejskie dla społeczeństwa
Działanie: FESL.07.07-Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej

Cel i opis projektu: 

Celem projektu jest rozwój, podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych  oraz wsparcie dzieci i młodzieży przebywających w katowickich całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Grupą docelową jest min. 223 mieszkańców Katowic (120K/103M, w tym dzieci), rodzin borykających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi oraz do 150 os. (71K/79M) - dzieci i młodzieży, objętych opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych DOM 1-12 w Katowicach, w tym osoby będące w procesie usamodzielnienia. 

W odpowiedzi na zdiagnozowane trudności i problemy w pełnieniu przez rodziny funkcji opiekuńczo- wychowawcze zaplanowano m.in.:
- zaangażowanie asystenta rodziny, co przyczyni się do rozwoju usług społecznych oraz zwiększy ich efektywność; 
- usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi, mające pomóc w zaspokojeniu codziennych potrzeb i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym prowadzeniu gospodarstwa domowego – skutkiem będzie "odciążenie" rodziny w podstawowych czynnościach; 
- wsparcie specjalistyczne (terapia, logopedia) dla dzieci i młodzieży co pozwoli realizować jedne z najbardziej potrzebnych i jednocześnie najmniej dostępnych usług wsparcia specjalistycznego; 
- grupowe treningi opiekuńczo- wychowawcze dla rodziców, co pozwoli wyposażyć rodziny w istotne z punktu widzenia pełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczej kompetencje i umiejętności; 
- uzupełniająco - korepetycje przedmiotowe dla dzieci. 

Projekt realizuje również wsparcie dzieci będących pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zapewnienie wsparcia specjalistów, asystentów usamodzielniania oraz aktywizację społeczną. 
Powstanie również mieszkanie treningowe dla usamodzielniania wychowanków katowickich całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

W ramach mieszkania treningowego uczestnicy otrzymają stałe wsparcie w tym m.in. pracę socjalną, treningi psychokorekcyjne. 

Okres realizacji projektu: 
01.06.2024r. do 30.06.2026r.

Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość:  3 749 552,00 zł
w tym:
dofinansowanie z UE 85%: 3 187 119,20 zł
dofinansowanie z BP 10%: 374 955,20 zł
wkład własny 5%: 187 477,60 zł

Stan realizacji: 
Projekt w trakcie oceny.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice