Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43

Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43

logotyp EFRR 2017.JPG

Tytuł projektu: Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / Poddziałanie: 10.2.1. Roz​wój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

Opis projektu: Projekt ma na celu poprawę jakości i dostępu do usług społecznych oferowanych w Katowicach dla osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie konkretnej infrastruktury społecznej. W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont i rozbudowa nieużytkowanej kamienicy znajdującej się przy ul. Francuskiej 43 w Katowicach wraz z przyległym otoczeniem z przeznaczeniem na pełnienie funkcji społecznej.
Wyremontowany budynek będzie użytkowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na rzecz działań i usług społecznych, w tym również organizowania społeczności lokalnej. Zostanie tam uruchomione centrum usług społecznych, w którym będą działały w szczególności dwa ośrodki dla osób niepełnosprawnych tj. ośrodek wsparcia dziennego dla niskofunkcjonujących osób niepełnosprawnych oraz ośrodek dla dorosłych osób z autyzmem.

W związku z degradacją obiektu przy ul. Francuskiej 43 w ramach projektu zostaną przeprowadzone określone roboty budowlane, prace remontowe związane z instalacją wod.–kan, instalacją c.o, instalacją wentylacyjną oraz instalacją elektryczną. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zostanie w ramach projektu odpowiednio wyposażony, by prawidłowo realizować funkcje, do których będzie przeznaczony.

Okres realizacji projektu: 30.10.2015r. - 31.07.2018r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 5 799 221,38 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 4 762 639,61 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 1 036 581,77 zł.

Stan realizacji: Projekt został zakończony i rozliczony.

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice