EFS kolor poziom.jpg

Tytuł projektu: Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności.

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów/ Poddziałanie: 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT
 
Opis projektu: Celem projektu było zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnej oferty zajęć edukacyjnych i wzrost pozycji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach na rynku edukacyjnym. Przewidziane w projekcie działania (praktyki i staże dla uczniów) miały na celu zwiększenie efektywności zajęć oraz dostosowanie ich do aktualnych potrzeb rynku pracy.
 
Okres realizacji projektu: III kw. 2016r. - III kw. 2018r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 203 834,01 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 193 642,31 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%), a budżet miasta Katowice wynosi 10 191,70 zł.
 
Stan realizacji: Projekt został zakończony i rozliczony.