Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach

Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach

EFS kolor poziom.jpg


Tytuł projektu: Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego/ Poddziałanie: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

Opis projektu: Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami, uczęszczających do 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i/lub specjalnymi oraz Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez rozszerzenie oferty ww. placówek o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Grupę docelową projektu stanowi 127 dzieci z niepełnosprawnościami, 102 rodziców/opiekunów prawnych tych dzieci oraz 92 nauczycieli ww. przedszkoli. 

Okres realizacji projektu: IV kw. 2016r. – IV kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 576 825,68 zł. Wartość dofinansowania z EFS wynosi 490 301,83 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 86 523,85 zł.

Stan realizacji: Projekt zakończony i rozliczony.


.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice