log bi.png


Tytuł projektu: Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / Poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 13 w Katowicach (obecnie Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach) na potrzeby Centrum Animacji Młodzieżowej wraz z nadbudową pomieszczenia opału kotłowni oraz rozbudową budynku gimnazjum o przedsionek windy, a także rewitalizacja Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice.
 
Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych oraz zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany teren dzielnicy Szopienice.
Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana w szczególności do projektów planowanych do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
- Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap (podziałanie 9.2.1 RPO WSL 2014-2020),
- Centrum Społecznościowe „SZOPKI" w Szopienicach - I etap (podziałanie 9.1.1 RPO WSL 2014-2020).
 
Okres realizacji projektu: IV kw. 2014 r. – IV kw. 2018 r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1.915.317,35 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 1.626.974,25 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 191.408,74 zł (10% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 96.934,36 zł.
 
Stan realizacji: projekt wybrany do dofinansowania.