Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Dalsze informacje na temat projektu oraz publikacje w formie elektronicznej

Dalsze informacje na temat projektu oraz publikacje w formie elektronicznej

Tytuł projektu: Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach


Program / priorytet / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Opis projektu: Celem projektu było stworzenie systemu diagnozowania i kreowania rozwiązań społecznych w Katowicach.
Cel ten został osiągnięty m.in. poprzez:

  •  identyfikację problemów społecznych w poszczególnych dzielnicach Katowic,

  • wypracowanie aktualnej diagnozy społecznej uwzględniającej m.in. sytuację kobiet i

mężczyzn na potrzeby instytucji miejskich,

  • aktualizację „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”.


Projekt miał charakter badawczy. Jego realizacja była ściśle związana z potrzebą monitorowania zmian zachodzących w mieście, określenia barier społecznych, zdiagnozowania problemów z obszarów wykluczenia społecznego oraz diagnozy obszarów deficytowych takich jak:

  • geograficzne rozproszenie (brak analizy z podziałem na dzielnice) i skala negatywnych zjawisk społecznych na terenie Miasta Katowice,

  • brak baz danych i "map problemów społecznych" zarejestrowanych zjawisk dysfunkcji i wykluczeń,

  • ułamkowa wiedza w zakresie świadomości problemów społecznych wśród mieszkańców i potencjału aktywizacji mieszkańców,

  • niewystarczający know-how w strukturach miejskich na temat sposobu zbierania informacji i diagnozowania problemów społecznych.


Liderem Projektu było Miasto Katowice, Partnerem Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Okres realizacji projektu: maj 2011 – czerwiec 2012

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość dofinansowania projektu to 621 209,48 PLN w tym 85% Europejski Fundusz Społeczny i 15% budżet państwa.

W ramach projektu powstały m.in.:

  • Podręcznik Dobrych Praktyk,

  • Publikacja końcowa z wynikami i wnioskami z badań.


Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ​w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pliki do pobrania:
Diagnoza.zip
Podrecznik.pdf

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice