Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach

Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach


Tytuł projektu: 
Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach

Program: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)
Priorytet: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji
Działanie: FESL.06.03-Kształcenie zawodowe

Cel i opis projektu: 
Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, a tym samym wzrost zatrudnienia i samozatrudnienia 60 uczniów (38 K i 22 M), w tym 2 (1K, 1M) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach (Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I st. nr 2), poprzez realizację staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach w zakładach pracy na lokalnym rynku, co pozwoli uczniom/uczennicom na efektywne wejście na rynek pracy.

W stażach wezmą udział uczniowie/uczennice nie będący młodocianymi pracownikami, kształcący się w 5 zawodach, tj.:
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik usług kelnerskich
- Kucharz
- Technik eksploatacji portów i terminali
- Magazynier logistyk

Staże realizowane będą w grupach 1-4 osobowych w zależności od potrzeb zakładu pracy i specyfiki zawodu. Każdy uczeń/uczennica odbędzie 150 godzin stażu przez okres ok. 3 miesięcy.
Realizacja staży zaplanowana jest tylko w trakcie roku szkolnego, co do zasady z pominięciem okresów wakacyjnych (realizacja stażu w okresie wakacyjnym będzie możliwa w wyjątkowych sytuacjach uwarunkowanych przyczynami losowymi).
Staże będą uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, także uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy będą objęci wsparciem w ramach projektu.
Po odbyciu stażu uczniowie/uczennice otrzymają stypendia stażowe oraz zaświadczenia o jego ukończeniu.
Staże odbywać się będą w firmach, które swoją siedzibę mogą mieć poza granicami Katowic, jednak planuje się, że będą one realizowane na obszarze Województwa Śląskiego.

Okres realizacji projektu: 
2023.11.13 – 2025.11.30

Wartość projektu / dofinansowanie: 
Całkowita wartość: 288.112,50 zł
w tym:
dofinansowanie z UE 85%: 244.895,62 zł
dofinansowanie z BP 5%: 14.405,63 zł
wkład własny Miasta 10%: 28.811,25 zł

Stan realizacji: 
Projekt w trakcie oceny.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice