Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap

Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap

EFS z flagą - strona.jpg


Tytuł projektu: Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT
 
Opis projektu: Celem projektu jest poprawa w okresie od 09.2019 do 12.2021 funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 56 osób (37K,19M) - wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców dzielnicy Śródmieście, a także wzrost spójności społecznej całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej.
   
Okres realizacji projektu: od 1 września 2019r. do 31 grudnia 2021r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 939 287,50 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 892 323,12 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny Miasta Katowice wynosi 5% wartości projektu tj. 46 964,38 zł.
 
Stan realizacji: Projekt został zakończony.sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice