Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap

Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap

EFS kolor poziom.jpg


Projekt pn. Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.

Opis projektu:
Celem projektu jest poprawa w okresie od wrzesień 2017 do sierpnia 2020 roku funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 96 osób (w tym 33 mężczyzn i 63 kobiet) zagrożonych ubóstwem, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Katowice Szopienice – Burowiec poprzez działania Centrum Społecznościowego SZOPKI tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców oraz działania kulturalne.

Okres realizacji projektu: 1.10.2017r. – 31.10.2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 576 634,40 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 1 410 672,89 (85%), z budżetu państwa wynosi 165 961,51 zł (10%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 36 146,96 zł.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.


 

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice