Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Centrum Społecznościowe SZOPKI w Szopienicach - II etap

Centrum Społecznościowe SZOPKI w Szopienicach - II etap

EFS kolor poziom.jpg

Tytuł projektu: Centrum Społecznościowe SZOPKI w Szopienicach - II etap

 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.5 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - konkurs.

Opis projektu: Celem głównym projektu jest poprawa w okresie od listopada 2020r. do grudnia 2022r. funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 120 osób (99 K,21 M) zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Katowice Szopienice - Burowiec, poprzez działania Centrum Społecznościowego „SZOPKI" tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców, działania integrujące oraz działania kulturalne.

Projekt realizowany będzie przez Miasto Katowice/ MOPS Katowice.

Okres realizacji projektu: listopad 2020 r. – grudzień 2022 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi 2 156 024,59 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS wynosi 1 832 620,90 zł (85%), a wkład własny Miasta Katowice wynosi 207 456,34 zł.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice