Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże - II etap

Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże - II etap

EFS kolor poziom.jpg

Tytuł projektu: Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże - II etap


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne/ Działanie 9.1. Aktywna integracja/ Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Opis projektu: Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 86 os. (55K, 31M) zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Katowice – Załęże, poprzez działania Centrum Społecznościowego tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców oraz działania kulturalne.

Okres realizacji projektu: od 30 października  2020r. do 31 grudnia 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 187 614,13 zł. Wartość dofinansowania z EFS 85% wynosi 1 009 472,01  zł. Wkład własny Miasta wynosi 15% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice