EFS kolor poziom.jpg


Tytuł projektu: Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże - I etap

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie: 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych

Opis projektu: Celem projektu jest poprawa w okresie od sierpnia 2017 do lipca 2020 roku, funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 66 osób (w tym 40 kobiet i 26 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Katowice – Załęże, poprzez działania Centrum Społecznościowego tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców oraz działania kulturalne.

Okres realizacji projektu: III kw. 2017r. – III kw. 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Projekt został złożony na kwotę 1.200.000,00 zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 1.140.000,00 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 10%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 5% całkowitej wartości projektu.

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.