Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap

Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap

EFS kolor poziom.jpg

Tytuł projektu: Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap


Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne / Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja usług społecznych, w ramach których będą podejmowane działania niwelujące deficyty opiekuńczo – wychowawcze, zidentyfikowane w obszarze funkcjonowania rodziny. W ramach projektu przewiduje się realizację działań wspierających rodzinę poprzez wdrażanie różnorodnych form pracy z rodziną, takich jak: organizacja treningów umiejętności społecznych dla młodzieży oraz treningów opiekuńczo – wychowawczych dla rodziców, prowadzenie grup samopomocowych, poradnictwo specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne i prawne). W celu wzmocnienia więzi rodzinnych zaplanowano realizację działań integrujących.
Projekt skierowany do co najmniej 48 osób (w tym 38K i 10M) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Katowice Szopienice – Burowiec.


Celem projektu jest niwelowanie deficytów opiekuńczo – wychowawczych utrudniających realizację funkcji rodziny.


Projekt jest powiązany z przedsięwzięciem pn. "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach—Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków (złożonym w konkursie w ramach Poddziałania 10.3.1 EFRR).


Część działań niniejszego projektu będzie realizowana na terenie lub w pomieszczeniach zrewitalizowanych.


Projekt realizowany przez Miasto Katowice - MOPS K-ce.


Okres realizacji projektu: IX 2018r. - X 2020r.


Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 938 042,50 zł, wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 872 379,52 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 8%), a budżet Miasta Katowice wynosi 39 367,68 zł.


Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.
sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice